LIU Ming-Jing, YU Li-Juan, HUANGFU Jia-Qing, WANG Zhi-Jian. ANAEROBIC EXERCISE-INDUCED METABOLISM AND ADAPTIVE CHANGES IN ZEBRAFISH (DANIO RERIO)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(6): 1153-1157. DOI: 10.7541/2013.156
Citation: LIU Ming-Jing, YU Li-Juan, HUANGFU Jia-Qing, WANG Zhi-Jian. ANAEROBIC EXERCISE-INDUCED METABOLISM AND ADAPTIVE CHANGES IN ZEBRAFISH (DANIO RERIO)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(6): 1153-1157. DOI: 10.7541/2013.156

ANAEROBIC EXERCISE-INDUCED METABOLISM AND ADAPTIVE CHANGES IN ZEBRAFISH (DANIO RERIO)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return