RUAN Zuo-Xi, ZOU Ding-Hui, XU Zheng-Ping, DENG Yu, WANG Ting-Ye, HUANG Feng-Ying, LUO Li-Na. COCCOSPHERE RELIEVES THE STRESS OF ULTRAVIOLET RADIATION ON PHOTOSYNTHESIS IN THE COCCOLITHOPHORID EMILIANIA HUXLEYI[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(5): 1078-1082. DOI: 10.7541/2016.139
Citation: RUAN Zuo-Xi, ZOU Ding-Hui, XU Zheng-Ping, DENG Yu, WANG Ting-Ye, HUANG Feng-Ying, LUO Li-Na. COCCOSPHERE RELIEVES THE STRESS OF ULTRAVIOLET RADIATION ON PHOTOSYNTHESIS IN THE COCCOLITHOPHORID EMILIANIA HUXLEYI[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2016, 40(5): 1078-1082. DOI: 10.7541/2016.139

COCCOSPHERE RELIEVES THE STRESS OF ULTRAVIOLET RADIATION ON PHOTOSYNTHESIS IN THE COCCOLITHOPHORID EMILIANIA HUXLEYI

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return