column
THE POSTEMBRYONIC DEVELOPMENT OF SINODIAPTOMUS SARSI (RYLOV) (COPEPODA, CALANOIDA)
Chen Shou-tsung
1963, 0(2): 1-30.
Abstract PDF
ON THE POLLUTION AND THE RELATED HYDROBIOLOGICAL CONDITIONS OF THE II SUNGARI RIVER
Lu Fen-ying, Ho Hsi-chin, Chang Yung-yüan, Chiu Chang-chiang, Hui Chia-yü, Shen Kuo-hua, Hsü Chia-chu, Hsieh Tsui-hsien
1963, 0(2): 31-47.
Abstract PDF
STUDIES ON THE LERNAEOSIS (LERNAEA, COPEPODA PARASITICA) OF FRESH-WATER FISHES OF CHINA
Yin Wen-ying, Ling Mo-en, Hsü Gong-ai, Chen Ian-sin, Kuang Pu-rhen, Chu Shing-ling
1963, 0(2): 48-117.
Abstract PDF
THE TOXICITY OF HEAVY METAL IONS TO FISHES
Wen Ken-fang, Hui Chia-yu
1963, 0(2): 118-122.
Abstract PDF

Journal Introduction