column
THE PROCESS OF DETRITUS FORMATION IN FOUR PLANKTERS
Lin Wanlian, Liu Xinzhou, Liu Jiankang
1984, 8(2): 133-144.
Abstract PDF
STUDIES ON THE GONADAL DEVELOPMENT OF A CHINESE TURTLE (TRIONYX SINENSIS)
Liu Yun, Liu Chuwu, Chen Shuqun, You Hongtao, Fang Zhigang
1984, 8(2): 145-156.
Abstract PDF
STUDIES ON THE BREEDING BIOLOGY OF THE EEL (ANGUILLA JAPONICA TEMMINCK SCHLEGEL)3. HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL STUDIES ON THE GONADAL DEVELOPMENT OF EEL
Lin Ding, Lin Haoren
1984, 8(2): 157-170.
Abstract PDF
SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC AND LIGHT MICROSCOPIC OBSERVATIONS ON THE MICROPYLE APPARATUS AND THE PATHWAY OF SPERM PENETRATION INTO THE MATURED EGG IN FOUR FRESHWATER FISHES (WUCHANG FISH, GRASS CARP, SILVER CARP AND BIG HEAD)
Wang Ruixia, Zhang Yuren, Fu Cangsheng, Li Zhenlan, Wu Yizhang, Zhang Fushun, Hao Hongjing
1984, 8(2): 171-182.
Abstract PDF
ACTIONS OF THE SUPERACTIVE ANALOGUE DESGLY10 (D-ALA6) LRH ETHYLAMIDE (LRH-A) ON GONADOTROPIN SECRETION IN GOLDFISH (CARASSIUS AURATUS)
Lin Haoren, Richard E. Peter, Carol S. Nahorniak, Odd Bres
1984, 8(2): 183-194.
Abstract PDF
STUDIES ON THE GENETIC IMPROVEMENT OF THE MUD CARP (CIRRHINUS MOLITORELLA) 1. SELECTIVE CROSS BREEDING AND ANALYSIS OF GENETIC TRAITS
Wang Zuxiong, Zhang Jinxia, Huang Wen yu, Zhao Mingji, Liu Xiaofang, Zhu Lanfei, Feng Zuqiang, Jin Guangqin
1984, 8(2): 195-206.
Abstract PDF
EFFECT OF TEMPERATURE ON DEVELOPMENT AND GROWTH OF DAPHNIA HYALINA AND DAPHNIA CARINATA SSP. INDET (CLADOCERA-DAPHNIDAE)
Huang Xiangfei
1984, 8(2): 207-224.
Abstract PDF
AN EVALUATION ON POLLUTION IN THE XIANG JIANG RIVER BY USING ZOOBENTHOS
Liu Baoyuan, Wang Shida, Hu Deliang
1984, 8(2): 225-236.
Abstract PDF
AN APPROACH TO THE RESTORATION OF AQUATIC VEGETATION IN THE XIHU LAKE OF HANGZHOU, WITH REFERENCE TO THE WATER QUALITY PROBLEM
Chen Hongda
1984, 8(2): 237-244.
Abstract PDF
DISTRIBUTION OF CONSTITUTIVE HETEROCHROMATIN IN THE GENOME OF THE SYMBRANCHOID EEL, MONOPTERUS ALBUS
Yi Yonglan, Chen Hongxi, Chen Minrong
1984, 8(2): 245-248.
Abstract PDF
A CASE OF SOFT SUBCUTANEOUS FIBROMA IN THE SILVER CARP HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX (CUVIER ET VALENCIENNES)
Huang Qiyan, Cai Wanqi, Zheng Dechong
1984, 8(2): 249-252.
Abstract PDF

Journal Introduction