column
AGE DETERMINATION AND POPULATION STRUCTURE OF SPAWNING CHINESE STURGEON (ACIPENSER SINENSIS GRAY)
Deng Zhongliu, Yu Zhitang, Xu Yungan, Zhou Chunsheng
1985, 9(2): 99-110.
Abstract PDF
FERTILIZATION CHARACTERISTICS OF THE SPERM OF GYNOGENETIC CRUCIAN CARP (CARASSIUS AURATUS GIBELIO) IN THE EGG OF AMPHIMICTIC FISH
Ge Wei, Jiang Yigui
1985, 9(2): 111-116.
Abstract PDF
STUDIES ON THE UNDER-ICE PLANKTON OF THE OVERWINTERING FISHPONDS
Li Yonghau, Qiou Ribin, Guo Jie, Li Hongwu
1985, 9(2): 117-128.
Abstract PDF
ROTIFERS IN LAKE DONGHU,WUHAN
Huang Xiangfei, Hu Chunying, Wu Zhuotian
1985, 9(2): 129-143.
Abstract PDF
A PRELIMINARY STUDY ON [BIOMASS AND PRODUCTION OF COPEPODA IN LAKE DONGHU, WUHAN
Chen Xuemei
1985, 9(2): 144-158.
Abstract PDF
ULTRASTRUCTURE OF THE PITUITARY IN THE TELEOST MUGIL SOIUY
Wang Liangchen, Yan Jiaben, Liu Xiuye
1985, 9(2): 159-163.
Abstract PDF
OBSERVATION ON THE REPRODUCTIVE GLANDS OF ADULT ACIPENSER SINENSIS GRAY IN CHANGJIANG RIVER BELOW GEZHOUBA DAM
Zhou Chunsheng, Xu Yungan, Deng Zhonglin, Yu Zhitang
1985, 9(2): 164-170.
Abstract PDF
A PRELIMINARY STUDY ON THE THYROID AND PARATHYROID GLAND OF CHINESE RIVER DOLPHIN (LIPOTES VEXILLIFER)
Li Zhongjie
1985, 9(2): 171-175.
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDY OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LIPOTES VEXILLIFER
Chen Peixun, Lin Kejie, Hua Yuanyu
1985, 9(2): 176-185.
Abstract PDF
STUDIES ON THE YEAR CYCLE OF THE OVARIAN DEVELOPMENT IN THE SEX MATURE GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
Lin Guanghua, Weng Shicong, Zhang Fengwang
1985, 9(2): 186-193.
Abstract PDF
STUDIES OF CLONING TECHNIQUES IN FISH CELLS
Deng Chuxia, Yang Xingqi, Chen Hongxi
1985, 9(2): 194-194.
Abstract PDF

Journal Introduction