column
DEVELOPMENT OF SKELETAL SYSTEM OF MEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA(PISCES: CYPRINIDAE)
Su Jinxiang, Meng Qingwen, Tang Yuping
1989, 13(1): 1-14.
Abstract PDF
POPULATION DYNAMICS AND PRODUCTION OF POLYARTHRA TRIGLA IN DONGHU LAKE, WUHAN
Huang Xiangfei, Hu Chunying
1989, 13(1): 15-23.
Abstract PDF
STUDIES ON THE SALINE AND HYPERSALINE ZOOPLANKTONS FROM JINNAN AND YINCHUAN REGIONS
He Zhihui, Qin Jianguang, Wang Hongqi, Wang Zhiyuan, Xia Xin
1989, 13(1): 24-37.
Abstract PDF
STUDIES ON THE FAUNA OF ACANTHOCEPHALA OF FISHES FROM MIDDLE REACHES OF THE CHANGJIANG(YANGTZE)RIVER
Yu Yi, Wu Huisheng
1989, 13(1): 38-50.
Abstract PDF
ZIZANIA LATIFOLIA IN LAKE HONGHU AND THE ANALYSIS OF ITS CHEMICAL COMPOSITION
Wang Yeqin, Feng Bo
1989, 13(1): 51-57.
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDY OF ESTABLISHING DATABASE OF PROTOZOA IN POLLUTED WATER
Bian Xiaoyu, Shen Yunfen, Wang Chunwei, Gu Manru, Shi Zhixin, Gong Xunju, Wei Yinxin, Gu Hanyue
1989, 13(1): 58-64.
Abstract PDF
PRELIMINARY OBSERVATION ON THE MORPHOLOGY AND HISTOLOGY OF THE ALIMENTARY TRACT OF THE CHINESE PADDLEFISH PSEPHURUS GLADIUS(MARTENS)
Yao Chengchang
1989, 13(1): 65-75,97,100.
Abstract PDF
A PRELIMINARY STUDY ON HEMATOLOGY OF BLACK FINLESS PORPOISE(NEOPHOCAENA PHOCAENOIDES)
Guan Zhimei, Chen Daoquan, Wang Xiaoqiang
1989, 13(1): 76-82.
Abstract PDF
A SURVEY OF FRESHWATER CRABS HARBOURING PARASITES IN FUJIAN PROVINCE
Li Yousong
1989, 13(1): 83-86.
Abstract PDF
A METHOD FOR PLASMID ISOLATION FROM CYANOBACTERIA
Shen Songhai, Huang Houzhe
1989, 13(1): 87-90.
Abstract PDF
THE EFFECT OF SEX AND REPRODUCTION ON THE BLOOD INDICES OF XINGGUO RED CARP
Lin Guanghua, Zhang Fengwang
1989, 13(1): 91-93.
Abstract PDF
RELATIONSHIP BETWEEN HEAT TOLERANCE, CHILLING TOLERANCE AND NITROGEN FIXATION OF AZOLLA IMBRICATA AND A. FILICULOIDES
Chen Liming, Mo Ximu, Cheng Shuangqi, Sun Guchou
1989, 13(1): 94-96.
Abstract PDF

Journal Introduction