column
HISTOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN CHEILINUS UNDULATES R躊PELL
CHEN Guo-Hua, WANG Yong-Bo, WANG Jun, LUO Jian, LIN Bin, ZHANG Ben
2010, 34(4): 685-693. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00685
Abstract PDF
EFFECTS OF Cu2+ AND Zn2+ ON THE SURVIVAL, GROWTH AND NEONATE PRODUCTION OF DAPHNIOPSIS TIBETANA SARS
ZHAO Wen, HUO Yuan-Zi, JIA Xu-Ying
2010, 34(4): 694-701. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00694
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND CHARACTERIZATION OF Nub1 GENE FROM CRUCIAN CARP CARASSISUS AURATUS
GAN Li, ZHANG Yi-Bing, SUN Fan, GUI Jian-Fang
2010, 34(4): 702-708. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00702
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDY ON FISH IDENTIFICATION OF CHROMOSOMES IN HYBRIDS FROM CROSS BETWEEN PATINOPECTEN YESSOENSIS AND CHLAMYS FARRERI
L�Zhen-Ming, YANG Ai-Guo, WANG Qing-Yin, LIU Zhi-Hong, ZHOU Li-Qing, FAN Zhen-Jiao
2010, 34(4): 709-715. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00709
Abstract PDF
DAILY-AGE STRUCTURE AND GROWTH CHARACTERISTICS OF COILIA NASUS LARVAE AND JUVENILES IN THE SURF ZONE OF YANGTZE RIVER ESTUARY
GE Ke-Ke, ZHONG Jun-Sheng
2010, 34(4): 716-721. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00716
Abstract PDF
DIETARY SUPPLEMENTAL GLUTATHIONE (GSH) COULD REDUCE THE TOXICITY OF MICROSYSTINS ON YELLOW CATFISH (PELTEOBAGRUS FULVIDRACO RICHARDSON)
DONG Gui-Fang, ZHU Xiao-Ming, YANG Yun-Xia, HAN Dong, XIE Shou-Qi
2010, 34(4): 720-730. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00722
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY GLYCYRRHIZIN ON GROWTH, IMMUNITY OF SEA CUCUMBER AND ITS RESISTANCE AGAINST VIBRIO SPLENDIDUS
CHEN Xiao-Ru, ZHANG Wen-Bing, MAI Kang-Sen, TAN Bei-Ping, AI Qing-Hui, XU Wei, MA Hong-Ming, WANG Xiao-Jie, LIUFU Zhi-Guo
2010, 34(4): 731-738. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00731
Abstract PDF
COMMUNITY CHARACTERISTICS OF THE MACROZOOBENTHOS AND BIOASSESSMENT OF WATER QUALITY IN LAKE DONGHU DISTRICT, WUHAN
WANG Qin, WANG Hai-Jun, CUI Yong-De
2010, 34(4): 739-746. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00739
Abstract PDF
OBSERVATION ON THE EPISTYLIS ERIOCHEIRI UNDER OPTICAL AND ELECTRON MICROSCOPE
YE Ling-Tong, WANG Jian-Guo, LING Fei, LI Ming, GONG Xiao-Ning
2010, 34(4): 747-753. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00747
Abstract PDF
COMPARISONS OF THE METHODS FOR ASSESSING THE TOXICITY OF Cd2+ BY USING HYDRA SINENSIS
LI Jia, WANG An-Tai, CHEN Jing
2010, 34(4): 754-761. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00754
Abstract PDF
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF GLYPTOSTERNON MACULATUM IN YARLUNG TSANGPO RIVER IN TIBET, CHINA
DING Cheng-Zhi, CHEN Yi-Feng, HE De-Kui, YAO Jing-Long, CHEN Feng
2010, 34(4): 762-768 . DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00762
Abstract PDF
ULTRASTRUCTURE OF SPERMATOZOA AND FERTILIZED EGGS OF ANGUILLA JAPONICA AND OBSERVATION ON THE FERTILIZATION PROCESS
ZHANG Tao, LIU Ling, ZHANG Jie-Ming, GUO Feng
2010, 34(4): 769-778. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00769
Abstract PDF
STUDIES ON ELIMINATION OF CHLOROPHYLL-A AND INGESTION RATE IN EUTROPHIC WATER BY ANODONTA WOODIANA ELLIPTICA
DING Tao, LI Lin, PENG Liang, ZUO Yan-Xia, SONG Li-Rong
2010, 34(4): 779-786. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00779
Abstract PDF
ANNULUS VALIDATION AND AGE AND GROWTH ESTIMATION OF ANADROMOUS COILIA ECTENES IN THE YANGTZE ESTUARY
LI Yu-Xuan, HE Wen-Ping, LIU Jia-Shou, LI Zhong-Jie, XIE Song-Guang
2010, 34(4): 787-793. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00787
Abstract PDF
THE EFFECTS OF TEMPERATURE ON THE GROWTH AND REPRODUCTION IN SIMOCEPHALUS HIMALAYENSIS
SHI Xin-Lu, QI Cai-Hua, LIU Gui-Jie, BAO Shuang-Yan, HUANG Xiao-Na
2010, 34(4): 794-805. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00794
Abstract PDF
POPULATION GENETIC VARIATION AND PHYLOGEOGRAPHY OF ZACCO PLATYPUS IN GUANGDONG REGION
LIANG Xiao-Xu, QING Ning, YANG Ke-Lin, WAN Cai-Xia, ZHAO Jun, CHEN Xiang-Lin
2010, 34(4): 806-814. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00806
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY LIPID LEVEL ON GROWTH AND LIPOPROTEIN LIPASE GENE EXPRESSION IN PELTEOBAGRUS VACHELLI
ZHENG Ke-Ke, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, YANG Yun-Xia, LEI Wu, XIE Shou-Qi
2010, 34(4): 815-821. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00815
Abstract PDF
CLONING OF RED-SPOTTED GROUPER TSHβ PROMOTER AND ITS LOCALIZATION EXPRESSION IN PRIMITIVE GONAD AND PITUITARY OF ZEBRAFISH EMBRYOS
LI Chen-Yu, WANG Yang, ZHOU Li, GUI Jian-Fang
2010, 34(4): 822-827. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00822
Abstract PDF
ACCUMULATION AND RELEASE CHARACTERISTICS OF ERIOCHEIR SINENSIS FOR PB AND CD
CHEN Hai-Qian, ZHANG Mei-Qin, WU Guang-Hong, CHEN Ling-Zhen, PAN Dao-Dong
2010, 34(4): 828-836. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00828
Abstract PDF
RESISTANCE OF SIGCRV TRANSGENIC RARE MINNOW(GOBIOCYPRIS RARUS)TO GRASS CARP REOVIRUS
LIAO Sha, CHEN Yun, DU Fu-Kuan, WANG Ya-Ping, LIAO Lan-Jie, ZHU Zuo-Yan
2010, 34(4): 837-842. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00837
Abstract PDF
GENETIC STRUCTURE OF MANDARIN FISH SINIPERCA CHUATSI IN DIFFERENT GEOGRAPHIC POPULATIONS ALONG THE MIDDLE AND LOWER REACHES OF YANGTZE RIVER BASIN
WU Xu, YAN Mei-Jiao, LI Zhong-Jie
2010, 34(4): 843-850. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.00843
Abstract PDF

Journal Introduction