column
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST SILURUS MERIDIONALIS CHEN SERUM IMMUNOGLOBULIN
ZHANG Xiao-Ping, WEI Jing, QIU Yan
2012, 36(3): 379-384. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00379
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND CHARACTERIZATION OF A TLR3 FROM EPINEPHELUS COIOIDES INFECTED WITH CRYPTOCARYON IRRITANS
QIAO Wei, LI Yan-Wei, LI An-Xing
2012, 36(3): 385-392. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00385
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING, CHARACTERIZATION AND EXPRESSION OF CHAPERONIN CONTAINING T-COMPLEX POLYPEPTIDE SUBUNIT (ZETA) TRANSCRIPT FROM ABALONE HALIOTIS DISCUS HANNAI INO IN RESPONSE TO DIETARY ZINC
WU Cheng-Long, ZHANG Wen-Bing, MAI Kang-Sen, ZHANG Yi-Xiang, GAO Jun-E, YE Jin-Yun
2012, 36(3): 393-402. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00393
Abstract PDF
GENETIC EVALUATION AND DEVELOPMENT PROGNOSIS ON EX SITU CONSERVED YANGTZE FINLESS PORPOISES LIVING IN TIAN-E-ZHOU NATIONAL NATURAL RESERVE
ZHOU Zhao, ZHENG Jin-Song, CHEN Min-Min, ZHAO Qing-Zhong, WANG Ding
2012, 36(3): 403-411. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00403
Abstract PDF
ISOLATION AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF A Δ5 DESATURASE GENE FROM ISOCHRYSIS GALBANA
SUN Quan-Xi, LI Xue-Ying, ZHENG De-Song, LIU Jiang, LI Xin-Zheng, QI Bao-Xiu
2012, 36(3): 412-419. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00412
Abstract PDF
ANALYSIS OF THE CYANOPHAGE (PAV-LD) INFECTION IN HOST CYANOBACTERIA UNDER DIFFERENT CULTURE CONDITIONS
GAO E-Bin, LI San-Hua, L�Bo, ZHANG Qi-Ya
2012, 36(3): 420-425. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00420
Abstract PDF
SCREENING AND LIPID ANALYSES OF HIGH OLEAGINOUS CHLORELLA SPECIES
XU Jin, XU Xu-Dong, FANG Xian-Tao, HU Han-Hua
2012, 36(3): 426-432. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00426
Abstract PDF
THE IMMUNOPROTECTION OF STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA LIPOPOLYSACCHARIDE IN CHANNEL CATFISH
WANG Kai-Yu, HUANG Jin-Lu, XIAO Dan, PENG Lang, HUANG Yi-Dan
2012, 36(3): 433-440. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00433
Abstract PDF
HAEMOLYMPH PATHOLOGICAL RESEARCH ON WHITE SPOT SYNDROME (WSS) OF CHERAX QUADRICARINATUS
WANG Dan-Li, SUN Ting, ZUO Di, WANG Lan-Mei, ZHAO Yun-Long
2012, 36(3): 441-449. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00441
Abstract PDF
EFFECT OF FAECES COLLECTION METHODS ON ESTIMATION OF APPARENT DIGESTIBILITY COEFFICIENT IN GIBEL CARP (CARASSIUS AURATUS GIBELIO)
DONG Xiao-Lin, XIE Shou-Qi, LEI Wu, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, YANG Yun-Xia
2012, 36(3): 450-456. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00450
Abstract PDF
DIGESTIVE ENZYME ACTIVITY DURING EARLY LARVAL DEVELOPMENT OF THE PADDLEFISH POLYODON SPATHULA
JI Hong, SUN Hai-Tao, TIAN Jing-Jing, QIU Li-Jiang
2012, 36(3): 457-465. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00457
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY CARBOHYDRATE TO LIPID RATIO ON GROWTH, FEED UTILIZATION, PLASMA GLUCOSE AND GLYCOLYTIC ENZYME ACTIVITIES OF JUVENILE DARKBARBEL CATFISH, PELTEOBAGRUS VACHELLI
ZHANG Shi-Liang, AI Qing-Hui, XU Wei, MAI Kang-Sen, LIUFU Zhi-Guo, ZHANG Yan-Jiao
2012, 36(3): 466-473. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00466
Abstract PDF
AGE, GROWTH AND REPRODUCTION OF ZACCO PLATYPUS IN THE HUISHUI STREAM
YAN Yun-Zhi, YAN Li-Li, CHU Ling, LIANG Yang-Yang, CHEN Yi-Feng, ZHANG Xing-Ming
2012, 36(3): 474-481. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00474
Abstract PDF
COMMUNITY STRUCTURE AND SEASONAL DYNAMICS OF INTESTINAL HELMINTHS IN THE COMMON CARP FROM THE DANJIANGKOU RESERVOIR, CHINA
GAO Dian, WANG Gui-Tang, WU Shan-Gong, ZOU Hong, XI Bing-Wen, LI Wen-Xiang
2012, 36(3): 482-488. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00482
Abstract PDF
STOMATOGENESIS AND MORPHOLOGICAL REDESCRIPTION OF PSEUDOCOHNILEMBUS PERSALINUS (CILIOPHORA: SCUTICOCILIATIDA)
PAN Xu-Ming, MA Hong-Gang, SHAO Chen, LIN Xiao-Feng, HU Xiao-Zhong
2012, 36(3): 489-495. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00489
Abstract PDF
NEWLY RECORDED SPECIES IN CYMBELLACEAE AND GOMPHONEMATACEAE FROM GREAT XING’AN MOUNTAINS, CHINA
LIU Yan, FAN Ya-Wen, WANG Quan-Xi
2012, 36(3): 496-508. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00496
Abstract PDF
RESEARCH ON CHLOROPHYLL A CRITERIA ESTABLISHMENT IN DIANSHAN LAKE
KANG Li-Juan
2012, 36(3): 509-514. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00509
Abstract PDF
PURIFICATION OF WASTEWATER FROM TRIONYX SINENSIS CULTURE POUND BY IMMOBILIZED MICROOGANNISM AND IPOMOEA AQUATICA
LIU Yang, YE Cheng-Cheng, ZHENG Fei, SHU Ren-Huan, HAN Zhi-Ping, Ye Jin-Yun
2012, 36(3): 515-521. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00515
Abstract PDF
KINETIC STUDY ON THE BIOCONCENTRATION OF Cu AND Pb IN TWO KINDS OF MARINE BIVALVE MOLLUSCS UNDER THE CONDITION OF SEDIMENT EXPOSURE
LI-Lei, SHEN Xin-Qiang, WANG Yun-Long, SHEN Ang-Lü, HUANG Hou-Jian
2012, 36(3): 522-531. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00522
Abstract PDF
METABOLIC COMPENSATION BASED ON REGULATING MECHANISM IN MITOCHONDRION OF FISH IN RESPONSE TO ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
YAN Yu-Lian, XIE Xiao-Jun
2012, 36(3): 532-540. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00532
Abstract PDF
MOLECULAR IDENTIFICATION OF SUPPRESSOR ON CYTOKINE SIGNALING (SOCS)-4 GENE OF COMMON CARP CYPRINUS CARPIO AND ITS EXPRESSION PATTERN
NI Yan, GAO Qian, LIU De-Li, WEI You-Chuan, FU Jian-Ping, HU Wei, WANG Ya-Ping, NIE Pin
2012, 36(3): 541-545. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00541
Abstract PDF
CLONING AND CHARACTER ANALYSES ON ACIDIC RIBOSOMAL PROTEIN GENE FROM EUPLOTES OCTOCARINATUS
HU Miao-Qing, XIAO Rui-Lin, ZHANG Zhi-Yun, CHEN Jie, LIANG Ai-Hua
2012, 36(3): 546-551. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00546
Abstract PDF
COMPARATIVE ANALYSIS OF KARYOTYPE AND C-BANDING IN FEMALE AND MALE OPLEGNATHUS FASCIATUS
XU Dong-Dong, YOU Feng, LOU Bao, GENG Zhi, LI Jun, XIAO Zhi-Zhong, XIN Jian
2012, 36(3): 552-557. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00552
Abstract PDF
THE ROLE OF TWO LEA PROTEINS CCOR1 AND CCOR2 IN SALT TOLERANCE OF CHLORELLA VULGARIS
LIU Xiao-Xiang, XU Xu-Dong
2012, 36(3): 558-562. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00558
Abstract PDF
GLUCOSE TOLERANCE IN GROUPER (EPINPHELUS COIOIDES)
YANG Wei, YE Ji-Dan, WANG Kun, SUN Yun-Zhang, ZHANG Chun-Xiao, ZHAI Shao-Wei, SONG Kai
2012, 36(3): 563-568. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00563
Abstract PDF
THE DIGESTIVE TUBE DEVELOPMENT AND THE ACTIVITY DISTRIBUTION OF THREE KINDS OF DIGESTIVE ENZYMES OF CTENOPHARYNGODON IDELLUS FED ON DIFFERENT DIETS
ZHANG Xing-Bo, LIANG Xu-Fang, ZHU Tao, PENG Min-Yan, YU Hai-Jing
2012, 36(3): 569-572. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00569
Abstract PDF
ENRICHMENT OF HEAVY METALS IN OVARY AND ITS DAMAGE EFFECTS TO OCYTE IN CARASSIUS AURATUS
TANG Jian-Xun, TANG Yi-Yang, TAO Xiao-Min, CHENG Zhang-Shun, XING Cheng-Hua
2012, 36(3): 573-577. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00573
Abstract PDF
CONFIRMATION AND IDENTIFICATION OF THE PATHOGEN URONEMA NIGRICANS IN GUPPY (POECILIA RETICULATE)
YANG Li-Wen, PAN Hong-Bo, LI Hua, LI Qiang, WU Ya-Nan
2012, 36(3): 578-582. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00578
Abstract PDF
THE GROWTH RESPONSES OF TWO EMERGENT PLANTS TO THE WATER DEPTH
WANG Qiu-Lin, CHEN Jing-Rui, LIU Hui, YIN Li-Yan, LI Wei, LIU Fan
2012, 36(3): 583-587. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00583
Abstract PDF
NUTRIENT COMPENSATION OF DIMETHOATE ON THE GROWTH OF SCENEDESMUS QUADRICANDA
LIU Li-Li, WANG Na, HU Xue-Lei, SUN Zhi-Wei, DUAN Shun-Shan
2012, 36(3): 588-592. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00588
Abstract PDF

Journal Introduction