column
MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT AND EARLY GROWTH ON LARVAE AND JUVENILES OF HEMIBARBUS LABEO IN YAL RIVER
YANG Pei-Min, LUO Xiao-Nian, JIN Guang-Hai, LIU Yi-Xin, LI Jing-Wei, LI Jun
2014, 38(1): 1-9. DOI: 10.7541/2014.01
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY VITAMIN C ON THE NON-SPECIFIC IMMUNITY, THREE HSPs mRNA EXPRESSION AND DISEASE RESISTANCE OF JUVENILE WUCHANG BREAM (MEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA)
WAN Jin-Juan, LIU Bo, GE Xian-Ping, XIE Jun, CUI Su-Li, ZHOU Ming
2014, 38(1): 10-18. DOI: 10.7541/2014.02
Abstract PDF
DIVERSITY AND DISTRIBUTION PATTERN OF FRESHWATER MOLLUSCS IN THE YANGTZE RIVER BASIN
SHU Feng-Yue, WANG Hai-Jun, CUI Yong-De, WANG Hong-Zhu
2014, 38(1): 19-26. DOI: 10.7541/2014.03
Abstract PDF
CLONING, IDENTIFICATION AND EXPRESSION OF FERRITIN HEAVY CHAIN FROM CHINESE GIANT SALAMANDERS, ANDRIAS DAVIDIANUS
Yang Hui, Li Feng-Gang, Lan Qing-Jing, Hu Wei, Liu Xiao-Lin, Wang Li-Xin
2014, 38(1): 27-34. DOI: 10.7541/2014.04
Abstract PDF
STUDIES ON MORPHOLOGICAL RESPONSES TO LIGHT IN COLONIAL MICROCYSTIS AND THE UNDERLYING PHYSIOLOGICAL MECHANISMS
XIAO Yan, GAN Nan-Qin, ZHENG Ling-Ling, SONG Li-Rong
2014, 38(1): 35-42. DOI: 10.7541/2014.05
Abstract PDF
EFFECT OF IPOMOEA AQUATICA FLOATING-BED ON THE ROTIFER COMMUNITY STRUCTURE IN GRASS CARP POND
LI Shuang, XIE Cong-Xin, HE Xu-Gang, Zhang Min, YOU Xin, Dong Jia-Sha, HUANG Hai-Ping, DUAN Xiao-Jiao
2014, 38(1): 43-50. DOI: 10.7541/2014.06
Abstract PDF
UTILIZATION OF CHOLINE IN DIFFERENT LEVELS AND DIETARY CHOLINE AVAILABILITY VALUES IN SEVEN COMMON FEED INGREDIENTS FOR JUVENILE BLUNT SNOUT BREAM, MEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA
WANG Min, JIANG Guang-Zhen, LIU Wen-Bin, QIAN Yu, ZHU Jie
2014, 38(1): 51-57. DOI: 10.7541/2014.07
Abstract PDF
COMBINED EFFECTS OF TEMPERATURE AND SALINITY ON THE PHYSIOLOGICAL OSMOTIC INDUCTION AND ANTIOXIDANT RESPONSES IN THE JUVENILE JAPANESE FLOUNDER (PARALICHTHYS OLIVACEUS)
GUO Qin-Dan, WANG You-Ji, LÜ Wei-Qun
2014, 38(1): 58-67. DOI: 10.7541/2014.08
Abstract PDF
PHYSIOLOGICAL CHANGES IN SIGANUS CANALICULATUS AFTER SHALLOW WATER STRESS AND THE ANTI-STRESS EFFECTS OF TAURINE
Lu Yu-biao, You Cui-hong, Wang Shu-qi, Li Yuan-you
2014, 38(1): 68-74. DOI: 10.7541/2014.09
Abstract PDF
CRYPTIC SPECIES AND EVOLUTIONARY HISTORY OF BOLEOPHTHALMUS PECTINIROSTRIS COMPLEX ALONG THE NORTHWESTERN PACIFIC COAST
CHEN Hui, POLGAR Gianluca, YIN Wei, FU Cui-Zhang
2014, 38(1): 75-86. DOI: 10.7541/2014.10
Abstract PDF
THE INFLUENCES OF SAMPLE PREPARATION PROCESSES ON THE DETERMINATION OF DISSOLVED MICROCYSTINS IN FRESHWATERS
Jia Yun-lu, Chen Wei, Zhao Shuang, Zhou Qi-chao, Song Li-rong
2014, 38(1): 87-91. DOI: 10.7541/2014.11
Abstract PDF
PHYLOGENETIC STUDY BASED ON MCYT GENE OF PLANKTOTHRIX AGARDHII FROM CHINA
PAN Qian-Qian, ZHU Meng-Ling, LIU Yang, LIN Shen, LI Ren-Hui
2014, 38(1): 92-99. DOI: 10.7541/2014.12
Abstract PDF
EXPRESSION PATTERNS OF ZEBRAFISH NR1D4A AND NR1D4B AND THEIR TRANSCRIPTIONAL RESPONSES TO DIFFERENT ENVIRONMENTAL STRESSES
Yang Ling, Yan Jun-jun, Long Yong, Cui Zong-bin, Bao Chuan-he
2014, 38(1): 100-107. DOI: 10.7541/2014.13
Abstract PDF
EFFECTS OF SALINITY ON GROWTH, ACTIVITY OF NON-SPECIFIC IMMUNE AND ANTIOXIDANT ENZYMES IN OBSCURE PUFFER TAKIFUGU OBSCURES
BIAN Ping-jiang, QIU Cheng-gong, Xu Shan-liang, LIN Shao-zhen
2014, 38(1): 108-114. DOI: 10.7541/2014.14
Abstract PDF
CHROMOSOME KARYOTYPIC ANALYSIS AND Ag-NORs OF PACIFIC COD GADUS MACROCEPHALUS
FAN Rui, JIANG Zhi-Qiang, LI Ya-Juan, GAO Xiao-Qiang, QIAN Cong, GAO Min
2014, 38(1): 115-120. DOI: 10.7541/2014.15
Abstract PDF
OLEIC ACID TRANS-MEMBRANE UPTAKE IN HEPATOCYTES OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR L.) AND EFFECT OF REPLACING DIETARY FISH OIL WITH VEGETABLE OIL
Zhou Ji-shu, Bente E. Torstensen, Ingunn Stubhaug
2014, 38(1): 121-128. DOI: 10.7541/2014.16
Abstract PDF
STUDIES ON THE EFFECTS OF SUSTAINED-RELEASE DELIVERY SYSTEMS OF CHITIN-HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (CHITIN-HCG) ON REPRODUCTION ENDOCRINE FUNCTION OF GOLDFISH (CARASSIUS AURATUS L. VAR)
HOU Zhi-Shuai, WEN Hai-Shen, YIN Xiang-Han
2014, 38(1): 129-136. DOI: 10.7541/2014.17
Abstract PDF
COMMUNITY STRUCTURE OF THE DACTYLOGYRUS SPECIES ON THE GILLS OF WILD AND CULTRUED CRUCIAN CARP (CARASSIUS AURATUS)
MA Xing-Rong, WANG Gui-Tang, ZOU Hong, WU Shan-Gong, LI Wen-Xiang
2014, 38(1): 137-141. DOI: 10.7541/2014.18
Abstract PDF
CLONING, IDENTIFICATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF CA15B, A NOVEL GENE SPECIFICALLY EXPRESSED IN PRIMORDIAL GERM CELLS OF ZEBRAFISH
Yang Ming-Yu, WANG Hou-Peng, Zhu Zuo-Yan, Sun Yong-Hua
2014, 38(1): 142-149. DOI: 10.7541/2014.19
Abstract PDF
ESTABLISHMENT AND CHARACTERIZATION OF FIN CELL LINES FROM DIFFERENT PLOIDY ORIENTAL WEATHERFISH, MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS
Li Xia, Ma Chen, Qin Yan-jie, Li Ya-juan, Wu Di, Bai Li-wen, Liu Bo
2014, 38(1): 150-157. DOI: 10.7541/2014.20
Abstract PDF
COMMUNITY STRUCTURE AND SPATIAL DISTRIBUTION OF PLANKTON IN THE POYANG LAKE NATIONAL NATURE RESERVE, CHINA
ZHANG Ting, MA Xing-Hou, WANG Gui-Ping, LI De-Liang, JIN Bin-Song, QIN Hai-Ming
2014, 38(1): 158-165. DOI: 10.7541/2014.21
Abstract PDF
PROGRESS IN STUDIES ON DENITRIFICATION ENZYMES AND ENVIRONMENTAL IMPACT FACTORS
LI Wei-Fen, ZHENG Jia-Jia, ZHANG Xiao-Ping, DENG Bin
2014, 38(1): 166-170. DOI: 10.7541/2014.22
Abstract PDF
EFFECTS OF POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS ON MARINE ENVIRONMENT AND ORGANISMS
Tang Xue-xi, Zhang Jing, LIU Yong, Sun Kai-ming, Wang You
2014, 38(1): 171-179. DOI: 10.7541/2014.23
Abstract PDF
EFFECT OF CHITOSAN ON ARTIFICIAL INFECTION OF GRASS CARP SAPROLEGNIASIS
SUN Qi, HU Kun, YANG Xian-Le
2014, 38(1): 180-183. DOI: 10.7541/2014.24
Abstract PDF
CHROMOSOMAL LOCALIZATION OF SEX-LINKED MARKER Pf62-Y IN YELLOW CATFISH
DAN Cheng, WANG Da, GUI Jian-Fang
2014, 38(1): 184-186. DOI: 10.7541/2014.25
Abstract PDF
CHANGES OF ENDOCRINE CELLS IN THE GASTRO-ENTERO-PANCREATIC SYSTEM OF RANA CATESBEIANA DURING STARVATION AND HIBERNATION
CHEN Hui, GUO Hui, FANG Xiang, PENG Li, HAN Min-Jie, ZHANG Sheng-Zhou
2014, 38(1): 187-192. DOI: 10.7541/2014.26
Abstract PDF
TWO NEW RECORDED BENTHIC DIATOM SPECIES FOR CHINA
LI Yang, LÜ Song-Hui, JIANG Tao, QI Yu-Zao
2014, 38(1): 193-196. DOI: 10.7541/2014.27
Abstract PDF
EFFECT OF TBT AND MICROCYSTIN-LR ON P-EZRIN LEVEL IN MOUSE LIVER
SUN Yu-Tao, YING Lin-Lin, Zhang Ya-Li, XU Li-Hong
2014, 38(1): 197-199. DOI: 10.7541/2014.28
Abstract PDF
PROKARYOTIC EXPRESSION AND PROTEIN PURIFICATION OF THE MYD88 GENE IN GROUPER EPINEPHELUS COIOIDES
WEI You-Chuan, SUN Bao-Bao, LU Zhuan-Ling, GAO Qian, LUO Ting-Rong
2014, 38(1): 200-202. DOI: 10.7541/2014.29
Abstract PDF
VARIATION OF HEAVY METAL CONTENTS IN SWAN MUSSELS (ANODONTA WOODIANA) TRANSPLANTED INTO DONGHU LAKE
SUN Lei, CHEN Xiu-Bao, SU Yan-Ping, LIU Hong-Bo, NI Lei-Yi, YANG Jian
2014, 38(1): 203-208. DOI: 10.7541/2014.30
Abstract PDF

Journal Introduction