column
EFFECTS OF DIETARY METHIONINE ON THE GROWTH PERFORMANCE, ANTI-OXIDATION AND ACIVITIES OF GLUCONEOGENESIS-RELATED ENZYME IN JUVENILE GROUPERS, EPINEPHELUS COIOIDES
CHI Shu-Yan, WANG Xue-Wu, TAN Bei-Ping, YANG Qi-Hui, DONG Xiao-Hui, LIU Hong-Yu, ZHANG Shuang
2015, 39(4): 645-652. DOI: 10.7541/2015.86
Abstract PDF
EFFECTS OF THE SALINITY ON THE GROWTH PERFORMANCE AND DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES OF ANGUILLA MARMORATA ELVER AND A. BICOLOR PACIFICA ELVER
LUO Ming-Zhong, GUAN Rui-Zhang, JIN Heng
2015, 39(4): 653-660. DOI: 10.7541/2015.87
Abstract PDF
EFFECTS OF THE WATER TEMPERATURE AND THE WEIGHT ON THE CRITICAL SWIMMING SPEED AND OXYGEN CONSUMPTION RATE OF SALVELINUS LEUCOMAENIS
ZHANG Yong-Quan, YIN Jia-Sheng, XU Ge-Feng, XI Qing-Kai, MA Bo, BAI Qing-Li
2015, 39(4): 661-668. DOI: 10.7541/2015.88
Abstract PDF
EFFECTS OF FASTING AND REFEEDING ON THE EXPRESSION OF MSTN IN LARGE YELLOW CROAKER (LARIMICHTHYS CROCEA)
HAN Ming-Xing, XUE Liang-Yi
2015, 39(4): 669-676. DOI: 10.7541/2015.89
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY BILE ACID SUPPLEMENTATION ON THE GROWTH, WHOLE-BODY COMPOSITION AND APPARENT NUTRIENT DIGESTIBILITY OF BULLFROG (RANA CATESBEIANA)
HU Tian-en, WANG Ling, ZHANG Chun-xiao, SONG Kai, LI Jin-bao
2015, 39(4): 677-685. DOI: 10.7541/2015.90
Abstract PDF
THE SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION OF FISH POPULATION IN THE HEADWATERS OF THE QINGYI RIVER: A STUDY BASED ON THE HABITAT PATCHS
Zhu Ren, Si Chun, Chu Ling, Rui Ming, Wu Tian-tian, Yan Yun-zhi
2015, 39(4): 686-694. DOI: 10.7541/2015.91
Abstract PDF
STUDY ON AGE, GROWTH, REPRODUCTION AND THE STATUS OF RESOURCE DEVELOPMENT OF CULTER OXYCEPHALOIDES (KREYENBERG ET PAPPENHEIM) IN THE XIAO RIVER
Duan Peng-Xiang, Yang Zhi, Tang Hui-Yuan, Xiao Qiong, Gong Yun, Xiao Tiao-Yi, Liu Xiao-Yan
2015, 39(4): 695-704. DOI: 10.7541/2015.92
Abstract PDF
THE POST-SPAWNED RECOVERY OF CULTURED CHINESE STURGEON ACIPENSER SINENSIS
ZHANG Xiao-Yan, DU Hao, WEI Qi-Wei, ZHANG Yan-Zhen, WANG Yan-Peng, CAI Jing-Jiang, LIU Zhi-Gang, QIAO Xin-Mei, XIONG Wei
2015, 39(4): 705-713. DOI: 10.7541/2015.93
Abstract PDF
ANALYSIS ON THE RATIO OF FLESH CONTENT AND THE NUTRITIONAL COMPOSITION IN THE MUSCLE OF FIVE SPECIES OF EEL
LUO Ming-Zhong, GUAN Rui-Zhang, JIN Heng
2015, 39(4): 714-722. DOI: 10.7541/2015.94
Abstract PDF
COMPARISON OF THE PHYSICOCHEMICAL QUALITIES AND THE MUSCLE TEXTURAL CHARACTERISTICS BETWEEN THE WILD, POND-AND FACTORY-CULTURED PARALICHTHYS OLIVACEUS
HU Pan, GAO Qiao, HAN Yu-Zhe, JIANG Zhi-Qiang, HUO Pu-Yu, SU Peng
2015, 39(4): 723-729. DOI: 10.7541/2015.95
Abstract PDF
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NUTRITIONAL COMPOSITION IN THE MUSCLES AND SKINS OF ANGUILLA JAPONICA CULTURED IN THE SEAWATER AND FRESHWATER
HU Yuan, ZHOU Chao-sheng, HU Li-hua, PAN Qi-cun, JIANG Qian-qian, WU Yue, WANG Yao-hua, ZHENG Yi-Nuo, Dai Yong
2015, 39(4): 730-739. DOI: 10.7541/2015.96
Abstract PDF
PHYTOPLANKTON COMMUNITY IN THE SMALL SUBSIDED LAKES AROUND HUAINAN COAL MINE SUBSIDENCE AREAS
XU Xin, YI Qi-Tao, WANG Xiao-Meng, ZHANG Lei, XIE Kai
2015, 39(4): 740-750. DOI: 10.7541/2015.97
Abstract PDF
THE CONSTRUCTION OF PEGFP-N1-VP7 CONTAINING GCRV VP7 GENE AND STUDIES ON ITS IMMUNE EFFICACY
HAO Gui-jie, Yuan Xue-mei, PAN Xiao-yi, XU Yang, YAO Jia-yun, LIN Ling-Yun, YIN Wen-lin, SHEN Jin-yu
2015, 39(4): 751-757. DOI: 10.7541/2015.98
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDIES ON THE EARLY DEVELOPMENT AND THE EXPRESSION PATTERN OF OPSIN GENES OF EMPEROR RED SNAPPER(LUTJANUS SEBAE)
XIE Zi-Qiang, WANG Zhong-Duo, GUO Yu-Song, LIU Chu-Wu
2015, 39(4): 758-765. DOI: 10.7541/2015.99
Abstract PDF
THE DNA BARCODING, CLASSIFICATION, AND PHYLOGENY OF INDO-WESTERN PACIFIC PLECTORHYNCHINAE
LIANG Ri-Shen, TAN Jia-Yu, LIANG Zhi-Gang, XUE Tao, FANG Hao-Hang, WU Zao-He
2015, 39(4): 766-773. DOI: 10.7541/2015.100
Abstract PDF
EFFECT OF N-PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE ON THE GROWTH, ANTIOXIDATIVE ENZYME AND PSⅡIN CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII
LIU Rui, BAI Fang, RAN Xiao-Fei, YANG Yan-Jun, YANG Song-Qi, SHI Jun-Qiong, WU Zhong-Xing
2015, 39(4): 774-781. DOI: 10.7541/2015.101
Abstract PDF
THE EFFECTS OF NaNO3 STRESS ON THE RELEASE OF VOCs FROM TWO MICROCYSTIS
GAN Li-Ping, XU Qing-Huan, YANG Wang-Ting, ZHAO Jing-Xian, ZHOU Lü, ZHANG Ru-Min, GAO Yan, ZUO Zhao-Jiang
2015, 39(4): 782-788. DOI: 10.7541/2015.102
Abstract PDF
A NEWLY RECORDED SUBFAMILY OF PSEUDONITZSCHIINAE (MONOGENEA: CAPSALIDAE) IN THE SOUTH CHINA SEA
YANG Chang-Ping, ZOU Xiao-Mei, ZHANG Jian-Ying, DING Xue-Juan
2015, 39(4): 789-793. DOI: 10.7541/2015.103
Abstract PDF
THE FIRST RECORD OF A NEWLY REPORTED CHINESE DIPLOZOIDAE OF MONOGENEA ON FISHES IN THE ERGIS RIVER
WANG Xin, JIAO Li, YAO Wei-Jian, HAO Cui-Lan, YUE Cheng
2015, 39(4): 794-797. DOI: 10.7541/2015.104
Abstract PDF
PROGRESSES ON THE STUDY OF SEX DIFFERENTIATION GENES IN FISH
ZHENG Yao, WANG Zai-Zhao, CHEN Jia-Zhang
2015, 39(4): 798-810. DOI: 10.7541/2015.105
Abstract PDF
EFFECTS OF INITIAL FEEDING ON THE GROWTH AND GLUCOSE METABOLISM OF JUVENILE GRASS CARP (CTENOPHARYNODON IDELLUS)
Li Jiao, LIANG Xu-Fang, FANG Liu, YI Ti-Lin, XU Yan, SUN Long-Fang, ZHANG Wen-Jing, HUO Da, QIAN Yan-Hong
2015, 39(4): 811-815. DOI: 10.7541/2015.106
Abstract PDF
OTOLITH MICROCHEMISTRY OF COILIA GRAYII FROM THE PEARL RIVER ESTUARY, CHINA
JIANG Tao, LIU Hong-Bo, HUANG Hong-Hui, YANG Jian
2015, 39(4): 816-821. DOI: 10.7541/2015.107
Abstract PDF
DISTRIBUTION AND CHANGES OF TWO ESTROGEN RECEPTORS IN THE OVARIES AND HEPATOPANCREAS DURING THE OVARIAN DEVELOPMENT OF CHINESE MITTEN CRAB ERIOCHEIR SINENSIS
LIU Mei-Mei, WU Xu-Gan, LIU Zhi-Jun, CHEN Hao, CHENG Yong-Xu
2015, 39(4): 822-830. DOI: 10.7541/2015.108
Abstract PDF
TALEN-MEDIATED KNOCK OUT OF ZEBRAFISH SOCS2 AND THE GROWTH PERFORMANCE OF SOCS2 MUTANTS
WANG Hua-Lin, ZHU Zuo-Yan, SUN Yong-Hua
2015, 39(4): 831-836. DOI: 10.7541/2015.109
Abstract PDF
CHARACTERISTICS OF ALGAL FLORA AND COMMUNITY IN THE SOUTHWESTERN TIBET
WANG Jie, LI Bo, FENG Jia, XIE Shu-Lian, JIA Qin-Xian
2015, 39(4): 837-844. DOI: 10.7541/2015.110
Abstract PDF
IMPACTS OF LIGHT INTENSITY ON ALGAL MIGRATION FROM SEDIMENT TO WATER COLUMN UNDER SIMULATED CONDITIONS
ZHOU Qi-Chao, LI Lin, XIONG Qian, SHAN Kun, SONG Li-Rong
2015, 39(4): 845-849. DOI: 10.7541/2015.111
Abstract PDF
THE FIRST RECORD OF SIMOCEPHALUS CONGENER (KOCH, 1841) IN CHINA (CRUSTACEAN, DIPLOSTRACA, DAPHNIIDAE)
SHU Shu-Sen, CHEN Fei-Zhou, YANG Jun-Xing, CHEN Xiao-Yong
2015, 39(4): 850-852. DOI: 10.7541/2015.112
Abstract PDF

Journal Introduction