column
CONSTRUCTION AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS ANALYSIS OF CPXRA MUTANT IN AEROMONAS HYDROPHILA
Lan-Li ZHANG, Qian-Qian ZHANG, Hui CHEN, Xie-Hao WANG, Zhen-Bing WU, Yu-Qing FENG, Ai-Hua LI
2018, 42(1): 1-10. DOI: 10.7541/2018.001
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION AND IDENTIFICATION OF ANAEROBES IN THE INTESTINAL MUCOSA OF GRASS CARP CTENOPHARYNGODON IDELLUS
Wen-Wen FENG, Shan-Gong WU, Yao-Tong HAO, Wen-Xiang LI, Ming LI, Hong ZOU, Gui-Tang WANG
2018, 42(1): 11-16. DOI: 10.7541/2018.002
Abstract FullText HTML PDF
ETIOLOGICAL AND HISTOPATHOLOGICAL STUDY ON HEPATOPANCREATIC NECROSIS SYNDROME IN ERIOCHEIR SINENSIS
Zong-Ying YANG, Yi-Liu ZHANG, Kun HU, Li-Shuo LIU, Hong-Gui CAI, Feng-Xiang ZHANG, Xian-Le YANG
2018, 42(1): 17-25. DOI: 10.7541/2018.003
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION AND IDENTIFICATION OF BACILLUS CEREUS AND PATHOLOGICAL OBSERVATION FROM ROTTEN-SKIN DISEASE OF QUASIPAA SPINOSA
Yao-Ping LÜ, Jing JIN, Qian SHI, Jie CHEN, Zi-Ming LIU, Jun LU, Fu-You HUANG, Xu-Hao FU
2018, 42(1): 26-32. DOI: 10.7541/2018.004
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC STUDY OF LIGULA INTESTINALIS PLEROCEROID IN GYMNOCYPRIS PRZEWALSKII FROM THE QINGHAI LAKE, CHINA
Xue-Yong ZHANG, Ying-Na JIAN, Xiu-Ping LI, Quan-Bang PEI, Ge-Ping WANG, Guang-Hua WANG, Qi-Gang CAI, Li-Qing MA
2018, 42(1): 33-38. DOI: 10.7541/2018.005
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE PREPARATION AND IMMUNE EFFICACY OF A ALGINATE-CHITOSAN ORAL VACCINE OF SRR-PROTEIN FROM STREPTOCOCCUS INIAE
Xing-Li WANG, Kai-Yu WANG, Er-Long WANG, Tao WANG, Qian YANG, De-Fang CHEN, Yi GENG
2018, 42(1): 39-46. DOI: 10.7541/2018.006
Abstract FullText HTML PDF
HISTOPATHOLOGY OF CARASSIUS AURATUS GIBELIO AFTER SULFADIAZINE EXPOSURE IN WATER ENVIRONMENT
Ting-Ting ZHENG, Zong-Cai TU, Ping-Ping TANG, Lu ZHANG, Xiao-Mei SHA, Hui WANG
2018, 42(1): 47-56. DOI: 10.7541/2018.007
Abstract FullText HTML PDF
TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF MELANOCYTE DIFFERENTIATION AND THE MELANIN SYNTHESIS METABOLIC PATHWAY IN THE GASTROINTESTINAL MUCOSA OF YELLOW CATFISH (PELTEOBAGRUS FULVIDRACO) FED OXIDIZED FISH OIL
Yuan-Tu YE, Ping WU, Chun-Fang CAI, Dai-Wu WU, Qi-Gang LUO, Jie HE, Min-Min GAO, Lu-Yang ZHOU, Meng-Ying WANG, Bing WANG, Bao-Tong ZHANG, Pei-Zhen XIAO
2018, 42(1): 57-67. DOI: 10.7541/2018.008
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING AND CHARACTERIZATION OF TRYPSINOGEN GENE IN GOLDFISH (CARASSIUS AURATUS) AND ITS EXPRESSION PROFILES IN RESPONSE TO CADMIUM AND OXIDATIVE STRESS
Wen-Bo CHEN, Fang-Fang YAN, Shao-Zong QIN, Ben-Jie LOU
2018, 42(1): 68-76. DOI: 10.7541/2018.009
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF IKAROS GENE FROM NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS)
Kun-Ping CHEN, Zhi-Gang LIU, Mai-Xin LU, Feng-Ying GAO, De-Feng ZHANG, Xiao-Li KE, Jian-Meng CAO, Hua-Ping ZHU, Miao WANG, Meng-Meng YI
2018, 42(1): 77-85. DOI: 10.7541/2018.010
Abstract FullText HTML PDF
cDNA CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF HEMOCYANIN SUBUNIT GENE IN EXOPALAEMON CARINICAUDA
Quan-Wei DOU, Ji-Tao LI, Ping LIU, Jian LI, Jiu-Mei LIU, Dong-Fang SUN, Ying CAI, Peng-Peng HUAN
2018, 42(1): 86-93. DOI: 10.7541/2018.011
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE RECEPTOR, GNRH-R IN CHINESE STURGEON (ACIPENSER SINENSIS)
Gui-Ping WANG, He-Jun DU, Xiao-Qian LENG, Chuang-Ju LI, Hong CAO
2018, 42(1): 94-98. DOI: 10.7541/2018.012
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF SILLAGO SPECIES IN THE COASTAL WATERS OF ZHEJIANG AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF SILLAGO SPECIES IN CHINA
Jia-Guang XIAO, Shao-Qiu ZHANG, Tian-Xiang GAO, Zhi-Qiang HAN
2018, 42(1): 99-105. DOI: 10.7541/2018.013
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY AND POPULATION DEMOGRAPHIC HISTORY OF HEMICULTERELLA SAUVAGEI IN THE CHISHUI RIVER
Wen-Jing LI, Huan-Shan WANG, Huan-Zhang LIU, Wen-Xuan CAO, Xiao-Ming WANG, Jiang YU, Xin ZHU
2018, 42(1): 106-113. DOI: 10.7541/2018.014
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECTS OF DIFFERENT BAITS ON THE GROWTH AND ACTIVITIES OF THE DIGESTIVE TRACT AND ENZYME OF THE LARVAE AND JUVENILE GOBIOCYPRIS RARUS
Yue-Yue ZHAO, Jian-Rong ZHAO, Zuo-Can HU, Yang YANG, Su-Ping ZHAN, Xiao-Hong LIU, Zhi-Jian WANG
2018, 42(1): 114-122. DOI: 10.7541/2018.015
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF DHA ON THE GROWTH PERFORMANCE AND LIPID METABOLISM IN TWO DIETARY LIPID LEVELS OF COMMON CARP, CYPRINUS CARPIO L.
Ji-Shu ZHOU, Yan-Zi CAO, Hong JI, Hai-Bo YU
2018, 42(1): 123-130. DOI: 10.7541/2018.016
Abstract FullText HTML PDF
OSSIFICATION PATTERNS OF INTERMUSCULAR BONES IN DIFFERENT FISH SPECIES
Chun-Hong NIE, Zu-Xuan CHEN, Cai-Jiao DAI, Shi-Ming WAN, Ze-Xia GAO
2018, 42(1): 131-137. DOI: 10.7541/2018.017
Abstract FullText HTML PDF
AGE AND GROWTH OF CRETEUCHILOGLANIS MACROPTERUS
Jing HUANG, Zi-Hao HUANG, Qi-Wei WEI, Zhi-Jian WANG
2018, 42(1): 138-147. DOI: 10.7541/2018.018
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECT OF COPPER ON THE SWIMMING ABILITY OF JUVENILE SILVER CARP BASED ON MATLAB TRAJECTORY TRACKING
Jin-Jie JING, Ying-Ping HUANG, Xi YUAN, Bang-Jun LEI, Qing JIANG, Zhi-Ying TU
2018, 42(1): 148-154. DOI: 10.7541/2018.019
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF ENVIRONMENTAL HORMONES TESTOSTERONE AND ESTRADIOL ON REPRODUCTION OF FRESHWATER ROTIFER ASPLANCHNA BRIGHTWELLI
Lu-Lu LIU, XU-Xin LU, Tian-Yun YE, Si-Chen JIN, Yuan-Qi MIN, Ya-Jie HAN, Jia-Xin YANG
2018, 42(1): 155-161. DOI: 10.7541/2018.020
Abstract FullText HTML PDF
ECOLOGICAL ENVIRONMENT CHANGES INFERRED FROM SUBFOSSIL CHIRONOMID RECORD OF SHAHU LAKE IN WUHAN CITY
Chun-Ling HUANG, Yan-Min CAO, Xu CHEN
2018, 42(1): 162-170. DOI: 10.7541/2018.021
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECTS OF FERMENTED ORGANIC FERTILIZER ON WATER QUALITY IN POLYCULTURE PONDS DOMINATED WITH GRASS CARP
Ying-Jie JI, Min DENG, Jie-Yu CHEN, Hai-Peng WANG, Jing-Wei GOU, Xu-Gang HE
2018, 42(1): 171-181. DOI: 10.7541/2018.022
Abstract FullText HTML PDF
THE GROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF TWO GREEN ALGAE TO THE CHANGE OF CO2 CONCENTRATION
Qing WEI, Ling-Ling ZHENG, Zhe LU, Li-Li HU, Li-Rong SONG
2018, 42(1): 182-189. DOI: 10.7541/2018.023
Abstract FullText HTML PDF
RESPONSES AND RESTORATION OF THE WATERBLOOM-FORMING CYANOBACTERIUM MICOCYSTIS AND A GREEN ALGA CHLORELLA UNDER DARKNESS AND LOW TEMPERATURE
Hong YUE, Qiao-Yu LI, Yi YU, Hong-Bo ZHANG, Cong-Cong DONG, Jun-Qiong SHI, Zhong-Xing WU
2018, 42(1): 190-195. DOI: 10.7541/2018.024
Abstract FullText HTML PDF
THE MORPHOLOGICAL AND PHYLOGENETIC STUDIES ON TWO NEWLY RECORDED THALASSIOSIRA SPECIES FROM CHINA
Ya-Qiong GUO, Yang LI
2018, 42(1): 196-205. DOI: 10.7541/2018.025
Abstract FullText HTML PDF
SPECIES DIVERSITY OF TRICHOCERCA IN HAINAN ISLAND, CHINA
Qiu-Qi LIN, Qiu-Ting WU, Bo-Ping HAN
2018, 42(1): 206-211. DOI: 10.7541/2018.026
Abstract FullText HTML PDF
A REVIEW OF DIATOMS IN BIOMONITORING AND ECOSYSTEM HEALTH ASSESSMENT
Xiang TAN, Quan-Fa ZHANG
2018, 42(1): 212-220. DOI: 10.7541/2018.027
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction