column
cover
2019, 43(S1)
Abstract PDF
contents
2019, 43(S1)
Abstract FullText HTML PDF
SPATIAL DISTRIBUTION OF ZOOPLANKTON IN THE MAIN STEM OF THE MIDDLE YANGTZE RIVER
LUO Dan, LI Xing-Hao, YU Yu-He, LI Feng-Chao, HUANG Jie
2019, 43(S1): 3-8. DOI: 10.7541/2019.161
Abstract FullText HTML PDF
MACRO-PATTERNS OF SPECIES DIVERSITY AND STANDING CROPS OF MACROZOOBENTHOS IN THE YANGTZE RIVER BASIN
HE Ya-Jing, WANG Hong-Zhu, SHU Feng-Yue, CUI Yong-De
2019, 43(S1): 9-17. DOI: 10.7541/2019.162
Abstract FullText HTML PDF
MACRO-PATTERNS AND PREDICTIVE MODELS OF ZOOBENTHOS ON MID-LOWER YANGTZE SHALLOW LAKES
WANG Hai-Jun, WANG Hong-Zhu, ZHAO Yong-Jing, PAN Bao-Zhu, SHU Feng-Yue, FENG Wei-Song, LIANG Xiao-Min
2019, 43(S1): 18-26. DOI: 10.7541/2019.163
Abstract FullText HTML PDF
BIODIVERSITY PATTERN AND CONSERVATION OF AQUATIC VASCULAR PLANTS IN THE YANGTZE RIVER BASIN, CHINA
WU Zhi-Gang, XIONG Wen, HOU Hong-Wei
2019, 43(S1): 27-41. DOI: 10.7541/2019.164
Abstract FullText HTML PDF
SPATIO-TEMPORAL VARIATIONS OF FISH ASSEMBLAGES IN THE DONGTING LAKE
JIANG Zhong-Guan, CAO Liang, ZHANG E
2019, 43(S1): 42-48. DOI: 10.7541/2019.165
Abstract FullText HTML PDF
ASSESSING THE ECOLOGICAL HEALTH STATUS OF THE THREE GORGE RESERVOIR
YE Lin, TAN Lu, CAI Qing-Hua
2019, 43(S1): 49-55. DOI: 10.7541/2019.166
Abstract FullText HTML PDF
RIVER BANK HABITAT ASSESSMENT OF THE YANGTZE FINLESS PORPOISE IN THE MAIN STEM OF MIDDLE-LOWER YANGTZE RIVER
ZHANG Jin-Xiu, CHEN Mao, HAN Yi, LEI Pei-Yu, WANG Ke-Xiong, MEI Zhi-Gang, WANG Ding
2019, 43(S1): 56-61. DOI: 10.7541/2019.167
Abstract FullText HTML PDF
CONTAMINATED LEVEL AND RISK ASSESSMENT OF PAES IN THE UPPER REACHES OF THE YANGTZE RIVER
GUO Yong-Yong, YANG Li-Hua, ZHOU Bing-Sheng, NI Zhao-Hui, LI Yun-Feng
2019, 43(S1): 62-68. DOI: 10.7541/2019.168
Abstract FullText HTML PDF
ASSESSING THE CONTAMINATED LEVELS AND RISK OF TYPICAL CONTAMINANTS IN THE UPPER REACHES OF THE YANGTZE RIVER
GUO Wei, GUO Yong-Yong, YANG Li-Hua, ZHOU Bing-Sheng
2019, 43(S1): 69-76. DOI: 10.7541/2019.169
Abstract FullText HTML PDF
RELATIONSHIPS BETWEEN REPRODUCTION ACTIVITIES OF FISHES WITH DRIFTING EGGS AND ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE CHISHUI RIVER
LIU Fei, ZHANG Fu-Bin, WANG Xue, YANG Shao-Rong, ZHANG Zhi, QIN Qiang, WANG Jian-Wei, LIU Huan-Zhang
2019, 43(S1): 77-83. DOI: 10.7541/2019.170
Abstract FullText HTML PDF
NATURAL REPRODUCTION AND HYDROLOGIC REQUIREMENTS OF PELAGOPHIL FISH IN THE THREE GORGES RESERVOIR
LI Ming-Zheng, MA Qin, CHEN Lin, LIU Huan-Zhang
2019, 43(S1): 84-96. DOI: 10.7541/2019.171
Abstract FullText HTML PDF
VARIATION OF RUNOFF IN THE YICHANG REACH OF YANGTZE RIVER AND ITS INFLUENCE TO THE CHINESE STURGEON SPAWNING UNDER THE CASCADED HYDROPOWER OPERATION
CHANG Tao, GAO Xin, LIU Huan-Zhang
2019, 43(S1): 97-103. DOI: 10.7541/2016.172
Abstract FullText HTML PDF
ECOLOGICAL WATER LEVEL MANAGEMENT STRATEGY FOR AQUATIC VEGETATION IN THE MID-LOWER YANGTZE SHALLOW LAKES
YUAN Sai-Bo, ZHANG Xiao-Ke, LIU Xue-Qin, WANG Hong-Zhu
2019, 43(S1): 104-109. DOI: 10.7541/2019.173
Abstract FullText HTML PDF
FISH SYSTEMATIC CONSERVATION PLANNING IN THE JINSHA RIVER BASIN
SUN He-Ying, SUI Xiao-Yun, HE De-Kui, LI Xue-Qing, CHEN Yi-Feng
2019, 43(S1): 110-118. DOI: 10.7541/2019.174
Abstract FullText HTML PDF
DISTRIBUTION MODELS AND CONSERVATION REQUIREMENTS OF FRESHWATER MOLLUSCA IN THE YANGTZE RIVER BASIN
HE Ya-Jing, WANG Hong-Zhu, CUI Yong-De, SHU Feng-Yue, WANG Hai-Jun
2019, 43(S1): 119-129. DOI: 10.7541/2019.175
Abstract FullText HTML PDF
CURRENT STATUS AND CONSERVATION PLANNING OF FISH BIODIVERSITY IN THE UPPER YANGTZE RIVER BASIN INTHE CONTEXT OF HYDROPOWER DEVELOPMENT
LIN Peng-Cheng, WANG Chun-Ling, LIU Fei, LIU Meng, LIU Huan-Zhang, WANG Xiao-Ming, YU Jiang, ZHU Xin
2019, 43(S1): 130-143. DOI: 10.7541/2019.176
Abstract FullText HTML PDF
SITUATIONS AND CONSERVATION STRATEGIES OF FISH RESOURCES IN THE YANGTZE RIVER BASIN
LIU Fei, LIN Peng-Cheng, LI Ming-Zheng, GAO Xin, WANG Chun-Ling, LIU Huan-Zhang
2019, 43(S1): 144-156. DOI: 10.7541/2019.177
Abstract FullText HTML PDF
THE YANGTZE RIVER-FLOODPLAIN ECOSYSTEM: MULTIPLE THREATS AND HOLISTIC CONSERVATION
WANG Hong-Zhu, LIU Xue-Qin, WANG Hai-Jun
2019, 43(S1): 157-182. DOI: 10.7541/2019.178
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction