column
OXIDATIVE DAMAGE OF SOYBEAN AQUEOUS EXTRACT AND SOYBEAN MEAL AQUEOUS EXTRACT TO GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS) PRIMARY HEPATOCYTES
YU Nong, SHI Yao-Yao, YE Yuan-Tu
2021, 45(4): 709-721. DOI: 10.7541/2021.2020.025
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING OF TP53INP1 IN GRASS CARP AND ITS EXPRESSION IN RESPONSE TO MICROCYSTINS
LIU Lin, ZHOU Ying, RUAN Ji-Ming, LIANG Xi-Mei, LIN Chang-Gao, HE Li, WEI Li-Li
2021, 45(4): 722-727. DOI: 10.7541/2021.2020.101
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERIZATION OF SEX-SPECIFIC MARKER IN HUCHO TAIMEN (PALLAS)
TONG Guang-Xiang, TANG Guo-Pan, XU Wei, ZHANG Yong-Quang, YIN Jia-Sheng, KUANG You-Yi
2021, 45(4): 728-733. DOI: 10.7541/2021.2020.084
Abstract FullText HTML PDF
CLONE AND EXPRESSION ANALYSIS OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR 3 (IGF3) GENE IN CULTER ALBURNUS
ZHENG Jian-Bo, JIA Yong-Yi, CAI Li-Na, GU Zhi-Min, LIU Shi-Li, CHI Mei-Li, CHENG Shun
2021, 45(4): 734-740. DOI: 10.7541/2021.2020.104
Abstract FullText HTML PDF
EXPRESSION OF MIR-202-5P IN GONADS AND VERIFICATION OF TARGETING RELATIONSHIP BETWEEN MIR-202-5P AND CBX2 IN PARALICHTHYS OLIVACEUS
SHEN Feng-Feng, CHAO Qing-He, HUANG Qin-Yi, ZHANG Jun-Ling
2021, 45(4): 741-748. DOI: 10.7541/2021.2020.118
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF CADMIUM ON THE GROWTH AND EXPRESSION OF UDP-GLUCOSE PYROPHOSPHORYLASE GENE IN PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM
WU Ming-Han, ZHU Bao-Hua, ZHANG Rui-Hao, WANG Lu-Lu, SUN Chang-Ze, PAN Ke-Hou
2021, 45(4): 749-755. DOI: 10.7541/2021.2020.132
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY CARBOHYDRATE AND LIPID LEVELS ON GROWTH PERFORMANCE AND PLASMA METABOLITES IN JUVENILE BLUNT SNOUT BREAM
LI Hong-Yan, WU Li-Yun, DONG Bo, XU Wen-Jie, JIN Jun-Yan, YANG Yun-Xia, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, LIU Hao-Kun, XIE Shou-Qi
2021, 45(4): 756-763. DOI: 10.7541/2021.2020.074
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF SUSTAINED RELEASE NANOSPHERE SODIUM BUTYRATE ON THE GROWTH PERFORMANCE, SERUM BIOCHEMICAL INDICES, INTESTINAL MUCOSAL MORPHOLOGY AND PEPT1 mRNA EXPRESSION IN INTESTINAL OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
TANG Jian-Zhou, CAO Shen-Ping, QU Fu-Fa, Peng Liang, LIU Zhen, Hou De-Xing, HE Xi
2021, 45(4): 764-773. DOI: 10.7541/2021.2020.076
Abstract FullText HTML PDF
PERILLA LEAVES CAN PROMOTE THE GROWTH AND SOME PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS OF CHINESE GIANT SALAMANDER (ANDRIAS DAVIDIANUS)
XU Hang-Zhong, LI Wei-Long, LUO Li, CHEN Yong-Jun, LI Hong, ZHAI Xu-Liang, XUE Yang, XIONG Lin
2021, 45(4): 774-780. DOI: 10.7541/2021.2020.088
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF PHOTOPERIOD AND LIGHT INTENSITY ON THE GROWTH, MUSCLE NUTRITION AND ECONOMIC PERFORMANCE OF MURRAY COD (MACCULLOCHELLA PEELII) IN THE RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM
DI Zheng-Kai, LI Kang, LIU Ru-Cong, WANG Gui-Xiang, LU Qiang, LI Tie-Zhu, YAN Li, JIANG Hao-Fei, LIU Li-Ping
2021, 45(4): 781-789. DOI: 10.7541/2021.2020.105
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS AND EVALUATION OF NUTRITIONAL COMPOSITION OF WILD COILIAMYSTUS IN OUJIANG RIVER AT DIFFERENT GONADAL DEVELOPMENT STAGES
HU Yuan, ZHOU Chao-Sheng, ZHU Jie, KE Ai-Ying, ZHENG Yi-Nuo, WU Yue, HU Zhong-Jiang, LIU Zhi-Jian, GUO An-Tuo
2021, 45(4): 790-800. DOI: 10.7541/2021.2020.094
Abstract FullText HTML PDF
COMPARISON OF MUSCLE NUTRITIONAL COMPOSITIONS OF FOUR WILD ORIENTAL RIVER PRAWN MACROBRACHIUM NIPPONENSE POPULATIONS IN JIANGSU PROVINCE
TANG Jin-Yu, YE Jian-Yong, DAI Yang-Xin, JIANG Ai-Lan, WU Chun
2021, 45(4): 801-808. DOI: 10.7541/2021.2020.102
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECTS OF DISSOLVED GAS SUPERSATURATION ON HATCHABILITY AND MORTALITY OF ACIPENSER DABRYANUS DUMERIL
DU Kai-Kai, YANG Chuan-Shun, WU Fan, LIU Ling, RU Hui-Jun, WU Xiang-Xiang, NI Zhao-Hui, LI Yun-Feng
2021, 45(4): 809-816. DOI: 10.7541/2021.2020.117
Abstract FullText HTML PDF
THE INFLUENCES OF TWO HYDRAULIC STRUCTURES ON PERIPHYTIC ALGAL COMMUNITIES IN THE MIDDLE CHANNEL OF THE SOUTH-TO-NORTH WATER DIVERSION PROJECT
ZHU Yu-Xuan, MI Wu-Juan, LI Bo, LIANG Jian-Kui, SONG Gao-Fei, BI Yong-Hong
2021, 45(4): 817-825. DOI: 10.7541/2021.2020.107
Abstract FullText HTML PDF
SEASONAL SUCCESSION OF PHYTOPLANKTON FUNCTIONAL GROUPS AND ITS DRIVING FACTORS IN RESERVOIRS IN HILLY REGIONS OF SICHUAN PROVINCE
TAO Min, YUE Xing-Jian, LUO Jia-Lin, GUO Tao, WANG Yong-Ming, LIU Guo, LI Bin
2021, 45(4): 826-837. DOI: 10.7541/2021.2020.236
Abstract FullText HTML PDF
THE CHARACTERISTICS OF CDOM OPTICAL AND ITS INFLUENCE FACTORS IN ERHAI LAKE
GUAN Yu-Ying, HUO Da, WU Xing-Yuan, HAN Rui-Ming, YU Gong-Liang
2021, 45(4): 838-845. DOI: 10.7541/2021.2020.123
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS ON GENETIC DIVERSITY OF CULTURED ROCK CARP (PROCYPRIS RABAUDI) FROM CHONGQING CITY BASED ON THE MTDNA D-LOOP SEQUENCES
YUE Hua-Mei, RUAN Rui, CAO Hong, ZHOU Li, JIANG Wei, LI Shuang, LI Chuang-Ju
2021, 45(4): 846-850. DOI: 10.7541/2021.2020.082
Abstract FullText HTML PDF
DNA BARCODING AND MOLECULAR PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF EPINEPHELUS SPECIES FROM WESTERN PACIFIC COASTAL AREAS
LIANG Ri-Shen, TANG Feng-Shou, HE Hao-Bin, WANG Jian, LI Jiang-Tao, LI Qing-Qing, CHEN Yi-Zhi, LIN Li, ZHANG Kai
2021, 45(4): 851-860. DOI: 10.7541/2021.2020.080
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY AND GENETIC DIFFERENTIATION ANALYSIS OF SINONOVACULA CONSTRICTA POPULATIONS REVEALED BY SNP MARKERS
TENG Shuang-Shuang, HU Gao-Yu, FAN Jian-Xun, CHAI Xue-Liang, XIAO Guo-Qiang
2021, 45(4): 861-870. DOI: 10.7541/2021.2019.145
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY OF MICROCYSTIS STRAINS IN YUQIAO RESERVOIR BASED ON MULTILOCUS SEQUENCE TYPING (MLST) APPROACH
ZHENG Tao, CAO Qi, ZHU Mei, QIAO Zhi-Yi
2021, 45(4): 871-880. DOI: 10.7541/2021.2020.067
Abstract FullText HTML PDF
ESTIMATION OF BIOLOGICAL PARAMETERS OF HEMIBAGRUS HAINANENSIS IN THE UPPER NANDU RIVER
LIANG Zhi-Ce, LIU Fei, LI Shi-Qi, CHANG Tong, CAI Xing-Wei, SHEN Zhi-Xin, GUO Zhi-Qiang
2021, 45(4): 881-888. DOI: 10.7541/2021.2020.058
Abstract FullText HTML PDF
OTOLITH MARKING OF PERCOCYPRIS PINGI AT EARLY LIFE STAGES
YANG Kun, LIU Xiao-Shuai, LI Tian-Cai, XIANG Cheng-Quan, ZHAO Yu-Hang, RAO Qiang, SONG Zhao-Bin
2021, 45(4): 889-897. DOI: 10.7541/2021.2019.259
Abstract FullText HTML PDF
OBSERVATION ON THE DEVELOPMENT OF THE HEAD BONES OF THE LARVAE AND JUVENILES OF HEXAGRAMMOS OTAKII
ZHANG Wei, LIU Ying, GUAN Shu-Guang, YU Chao-Yong, ZHAO Wen-Xi, SONG Ai-Huan, LI Shao-Bin
2021, 45(4): 898-905. DOI: 10.7541/2021.2020.129
Abstract FullText HTML PDF
THE YEARLY GROWTH AND BODY CONDITION OF ARGENTINEAN SHORTFIN SQUID, ILLEX ARGENTINUS
ZANG Na, LIAN Jin-Xin, CHEN Xin-Jun, LIN Dong-Ming
2021, 45(4): 906-916. DOI: 10.7541/2021.2020.075
Abstract FullText HTML PDF
REDESCRIPTION OF THE MONOZOIC CESTODE KHAWIA ARMENIACA (CHOLODKOVSKY, 1915) SHULMAN, 1958 (CESTODA: CARYOPHYLLIDEA) FROM CYPRINID FISH IN TANA LAKE, ETHIOPIA
KIBET Caroline Jepkorir, ZHAO Wen-Ting, SARWAR Huda, NIE Pin
2021, 45(4): 917-924. DOI: 10.7541/2021.2020.095
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON POLYPHASIC CHARACTERISTICS OF DIFFERENT STRAINS OF DUNALIELLA
GAO Fan, YIN Xu-Gang, FENG Jia, LÜ Jun-Ping, LIU Qi, NAN Fang-Ru, LIU Xu-Dong, XIE Shu-Lian
2021, 45(4): 925-934. DOI: 10.7541/2021.2020.115
Abstract FullText HTML PDF
PROGRESSES OF BCL-2 PROTEINS IN TELEOST FISH AND MAMMALS
QI Zhi-Tao, YAN Dong, XIONG Fan, CHANG Ming-Xian
2021, 45(4): 935-944. DOI: 10.7541/2021.2020.192
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction