column
REMOVAL OF TYPICAL PERFLUOROALKYL SUBSTANCES BY MICROBIAL FUEL CELL COUPLING CONSTRUCTED WETLAND SYSTEM
JI Bin, ZHAO Ya-Qian, YANG Yang, TAI Yi-Ping, LI Qi-Wen, WEI Ting
2022, 46(10): 1429-1436. DOI: 10.7541/2023.2022.0114
Abstract FullText HTML PDF
DEGRADATION AND TRANSFORMATION OF E2-3S IN HORIZONTAL FLOW CONSTRUCTED WETLAND
FU Jing-Miao, LI Rui, YANG Yang, ZHANG Xiao-Meng, CHEN Shan-Xu, LU Hui-Lin, WANG Xue-Li, HUANG Meng-Na, WANG Xi-Yan, DAI Yu-Nü
2022, 46(10): 1437-1446. DOI: 10.7541/2022.2022.0157
Abstract FullText HTML PDF
REMOVAL OF PBDEs FROM SIMULATED EFFLUENT OF WASTEWATER TREATMENT PLANT BY DEEP INTEGRATED VERTICAL FLOW CONSTRUCTED WETLAND
WU Pei, GAO Ke-Ji, LIU Tao, WANG Ya-Fen
2022, 46(10): 1447-1455. DOI: 10.7541/2023.2022.0156
Abstract FullText HTML PDF
PERFORMANCE OF CONSTRUCTED WETLAND FOR LOW CONCENTRATION EFFLUENT PURIFICATION FROM SEWAGE TREATMENT PLANT
LI Qing, ZHANG Qiong-Hua, ZHOU Wei-Dong, ZHU Rui-Ting, DZAKPASU Mawuli, XIONG Jia-Qing, WANG Xiao-Chang
2022, 46(10): 1456-1465. DOI: 10.7541/2023.2022.0134
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF RECYCLING FISHPOND WASTEWATER IN PADDY WETLAND
TAO Ling, PENG Ge-Ge, CHEN Si-Yuan, HAO Liu-Liu, DAI Li-Li, PENG Liang, LI Gu
2022, 46(10): 1466-1474. DOI: 10.7541/2022.2022.0178
Abstract FullText HTML PDF
NITROGEN REMOVAL EFFECT OF AQUACULTURE WATER THROUGH IMPROVED CONSTRUCTED WETLAND USING RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM SOLID WASTE AS CARBON SOURCE
CAO Tao-Tao, XU Dong, BAI Guo-Liang, HU Ze, CHEN Di-Song, WU Zhen-Bin
2022, 46(10): 1475-1483. DOI: 10.7541/2023.2022.0190
Abstract FullText HTML PDF
PURIFICATION PERFORMANCE OF RURAL LIVESTOCK AND POULTRY BREEDING TAIL WATER BY CONSTRUCTED WETLAND UNDER CU AND SMZ COMBINED POLLUTION
YANG Ling-Li, MA Lin, LIU Wei, CHU Yi-Fan, TAN Qi-Yang, ZHOU Qiao-Hong, WU Zhen-Bin, HE Feng
2022, 46(10): 1484-1493. DOI: 10.7541/2022.2022.0168
Abstract FullText HTML PDF
ENHANCED NITROGEN REMOVAL OVER SATURATED WATER LEVEL REGIME IN VERTICAL FLOW CONSTRUCTED WETLAND
ZUO Shang-Wu, WANG Yue-Yuan, YU Shao-Le, LI Zi-Chen, WU Juan, CHENG Shui-Ping
2022, 46(10): 1494-1500. DOI: 10.7541/2023.2022.0138
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIFFERENT BENTHIC FAUNA ON WATER PURIFICATION IN SURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLAND SYSTEM
GUO Ying, XIE Hui-Jun, ZHANG Jian
2022, 46(10): 1501-1509. DOI: 10.7541/2022.2022.0145
Abstract FullText HTML PDF
MICROBIAL COMMUNITY STRUCTURE DURING THE INITIAL CLOGGING STAGE IN HORIZONTAL SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLANDS
ZHANG Ming-Zhen, CAO Tao-Tao, LIU Wei, LI Qian-Zheng, HU Ze, CHEN Di-Song, WU Zhen-Bin, XU Dong
2022, 46(10): 1510-1517. DOI: 10.7541/2022.2021.027
Abstract FullText HTML PDF
EXPLORING THE IN-SITE MITIGATION OF BIO-CLOGGING OF CONSTRUCTED WETLANDS BY TWO BIO-ELECTROCHEMICAL SYSTEMS
LI Zhi-Wei, LIN Li-Li, LIU Yong-Hong, ZHANG Bo, LU Rui, WU Zhen-Bin, XIAO En-Rong
2022, 46(10): 1518-1526. DOI: 10.7541/2022.2022.0154
Abstract FullText HTML PDF
HYDROLOGICAL IMROVEMENT AND ENVIRONMENTAL EFFECT OF TRANSFORMING HYDROLOGICAL ELEMENTS OF THE ESTUARINE FLUCTUATION ZONE
SU Guang-Yu, XU Shi-Guo, LI Yi-Jian, XIE Chu-Yi
2022, 46(10): 1527-1534. DOI: 10.7541/2023.2022.0153
Abstract FullText HTML PDF
ECOLOGICAL RESTORATION TECHNOLOGY OF THE NORTHERN WETLAND PARK, ——TAKE THE LIULI RIVER WETLAND PARK AS AN EXAMPLE
LI Yong-Hong
2022, 46(10): 1535-1545. DOI: 10.7541/2022.2022.0150
Abstract FullText HTML PDF
DISTRIBUTION PATTERNS OF MACROZOOBENTHOS IN THE MID-LOWER MAINSTEM OF THE YANGTZE RIVER
ZHANG Meng-Na, GAO Wen-Juan, ZHANG Ting-Yu, ZHAO Yong-Jing, WU Xing-Hua, LI Yuan, WANG Hong-Zhu, CUI Yong-De
2022, 46(10): 1546-1555. DOI: 10.7541/2022.2021.134
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGY OF FIVE HYPOTRICHOUS CILIATES FROM YANGTZE ESTUARY AREA
ZHANG Zi-Hui, ZHU Xiao-Xuan, JIANG Jia-Mei
2022, 46(10): 1556-1562. DOI: 10.7541/2022.2021.0174
Abstract FullText HTML PDF
THRESHOLD OF THE JUVENILE ACIPENSER DABRYANUS DUMERIL
XIANG Jie, ZOU Qiao-Lin, DU Hao, WANG Cheng-You, WEI Qi-Wei
2022, 46(10): 1563-1568. DOI: 10.7541/2022.2021.0239
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF FISH ASSEMBLAGES OF POYANG LAKE AT THE INITIAL STAGE OF THE FISHING BAN
YANG Min, SHENG Piao, ZHANG Yan-Ping, GUO Long-Gen, WANG Hai-Hua, GAO Xiao-Ping, CHEN Yu-Shun
2022, 46(10): 1569-1579. DOI: 10.7541/2023.2022.0161
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF COILIA NASUS RESOURCES AFTER FISHING BAN IN THE YANGTZE RIVER
MA Feng-Jiao, YANG Yan-Ping, FANG Di-An, YING Cong-Ping, XU Pao, LIU Kai, YIN Guo-Jun
2022, 46(10): 1580-1590. DOI: 10.7541/2023.2022.0070
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction