column
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS OF NATURAL REPRODUCTION OF GYMNOCYPRIS PRZEWALSKII UNDER ARTIFICIAL SIMULATED CONDITIONS
ZHOU Yang-Hao, RONG Yi-Feng, ZHOU Wei-Guo, LIU Huang-Xin, WANG Pu-Yuan, YU Lu-Xian, FU Sheng-Yun, YANG Jian-Xin, QI Hong-Fang, DU Hao
2022, 46(6): 779-787. DOI: 10.7541/2022.2021.0370
Abstract FullText HTML PDF
INTERSPECIFIC DIFFERENCES IN THE PERSONALITIES OF TWO ECOLOGICALLY RELATED PREY FISH AND THE EFFECTS OF THEIR PREDATOR
LI Qin-Lei, LIU Xiang, ZHANG Ning, XIA Jing-Yi, ZHENG Xue-Li, XIA Ji-Gang
2022, 46(6): 788-795. DOI: 10.7541/2022.2021.0348
Abstract FullText HTML PDF
SIMULATED PREDATOR RISK ON BEHAVIOR, SWIMMING ABILITY AND STRESS RESPONSE OF JUVENILE LARGE YELLOW CROAKER (LARIMICHTHYS CROCEA)
WANG Li-Ping, ZHANG Dong, LIU Xin, LIN Ting-Ting, LIU Sheng-Yu, WANG Xiao-Shan, LI Si-Ping
2022, 46(6): 796-810. DOI: 10.7541/2023.2021.0366
Abstract FullText HTML PDF
RESPONSE OF “BURST AND GLIDING” BEHAVIOR TO HYDRODYNAMIC CONDITIONS DURING UPSTREAMING IN THE SCHIZOTHORAX PRENANTI
LI Qin-Zhi, DENG Yue-Xi, TANG Xi-Liang, YAN Zhong-Luan, WANG Xiao-Ming, LU Jing-Ying, LI Jia, AN Rui-Dong
2022, 46(6): 811-819. DOI: 10.7541/2022.2022.0064
Abstract FullText HTML PDF
INDIVIDUAL VARIATION OF ENERGY METABOLISM CHARACTERISTICS AND ECOLOGICAL CORRELATION IN JUVENILE QINGBO (SPINIBARBUS SINENSIS)
LUO Yu-Lian, PANG Xu, LIU Qian-Ying, ZHANG Yong-Fei, FU Cheng, FU Shi-Jian
2022, 46(6): 820-825. DOI: 10.7541/2022.2021.0219
Abstract FullText HTML PDF
FEEDING AND FASTING ON SWIMMING PERFORMENCE AND HYPOXIA TOLERANCE OF MICROPTERUS SALMOIDES
TAN Gan, SHI Han-Ying, CHEN Yong-Jun, LIN Shi-Mei, LI Yun, PANG Xu
2022, 46(6): 826-831. DOI: 10.7541/2022.2021.0330
Abstract FullText HTML PDF
TEMPERATURE SELECTION AND PREFERENCE OF JUVENILE ERIOCHEIR SINENSIS
CHEN Yong-Jin, ZHOU Yan-Feng, XU Dong-Po
2022, 46(6): 832-837. DOI: 10.7541/2022.2021.0363
Abstract FullText HTML PDF
PERSONALITY ON COLLECTIVE MOVING CHARACTERISTICS AND FOOD COMPETITIVENESS ABILITY OF QINGBO (SPINIBARBUS SINENSIS)
FU Xiang, FU Cheng, FAN Jie, XIAO Ling-Tao, FU Shi-Jian
2022, 46(6): 838-846. DOI: 10.7541/2022.2021.136
Abstract FullText HTML PDF
PRELIMINARY STUDY ON THE SELECTIVITY, BEHAVIORAL AND PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF THE SEA CUCUMBER APOSTICHOPUS JAPONICUS TO DIFFERENT HABITATS
JIANG Yu-Shan, SONG Ya-Cai, FANG Ling, LÜ Fei, ZHANG Pei-Dong
2022, 46(6): 847-855. DOI: 10.7541/2022.2021.0359
Abstract FullText HTML PDF
THERMAL TOLERANCES AND COLLECTIVE BEHAVIOR DURING WATER TEMPERATURE RISING IN JUVENILE GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
LI Wu-Xin, FU Shi-Jian, QIN Li-Ping, ZENG Ling-Qing
2022, 46(6): 856-864. DOI: 10.7541/2022.2021.099
Abstract FullText HTML PDF
PREY SPECIES AND SIZE SELECTION OF ODONTOBUTIS POTAMOPHILA
REN Yan, MA Qin, LIU Yi-Ran, XIE De-Bing, HU Shao-Di, WANG Hui, SHI Yang-Bai, LI Bo, ZHU Si-Hua
2022, 46(6): 865-871. DOI: 10.7541/2022.2021.0374
Abstract FullText HTML PDF
THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONALITY AND MAINTENANCE METABOLISM, FOOD INTAKE RATE AND DAILY ENERGY EXPENDITURE IN ZACCO PLATYPUS
HU Yue, TANG Jin-Yu, FU Cheng, FU Shi-Jian
2022, 46(6): 872-879. DOI: 10.7541/2022.2020.264
Abstract FullText HTML PDF
LEARNING AND MEMORY PATHWAY INHIBITORS T-5224 AND KN-62 ON THE EXPRESSION OF C-FOS AND TASTE RECEPTOR T1R1 IN SINIPERCA CHUATSI
XIAO Qian-Qian, LIANG Xu-Fang, ZHUANG Wu-Yuan, CAI Wen-Jing
2022, 46(6): 880-887. DOI: 10.7541/2022.2021.0175
Abstract FullText HTML PDF
PREFERENCE FOR SUBSTRATE IN DIFFERENT DEVELOPMENTAL STAGES OF ERIOCHEIR SINENSIS
LI Chun-Bo, HUANG Xiao-Rong, FENG Guang-Peng, ZHUANG Ping, GENG Zhi, WU Ye-Ling
2022, 46(6): 888-895. DOI: 10.7541/2022.2021.0293
Abstract FullText HTML PDF
THE MATERNAL EFFECT OF ANTI-PREDATOR BEHAVIOURAL AND MORPHOLOGICAL RESPONSES TO ASPLANCHNA IN BRACHIONUS CALYCIFLORUS
HE Yu-Han, ZHANG Huan, ZHU Kong-Hao, ZHAO Kang-Shun, LI Hai-Lu, XU Jun
2022, 46(6): 896-902. DOI: 10.7541/2022.2021.0352
Abstract FullText HTML PDF
BEHAVIOR RESPONSE OF ZEBRAFISH (DANIO RERIO) UNDER AMMONIA NITROGEN STRESS BASED ON ONLINE BIOMONITORING SYSTEM
HE Ya-Qi, REN Zong-Ming
2022, 46(6): 903-913. DOI: 10.7541/2022.2021.0353
Abstract FullText HTML PDF
FEEDING STATE CLASSIFICATION OF GRASS CARP BASED ON OPTICAL FLOW AND IMPROVED RNN
LIU Shi-Jing, TU Xue-Ying, QIAN Cheng, ZHOU Jie, CHEN Jun
2022, 46(6): 914-921. DOI: 10.7541/2022.2021.0358
Abstract FullText HTML PDF
Brief introduction to the album "aquatic animal behavior"
2022, 46(6): 922-922.
Abstract FullText HTML PDF
ANIMAL PERSONALITIES AND BEHAVIORAL SYNDROMES: CONCEPTION, MEASUREMENTS AND ANALYSIS
LI Si-Ping, ZHANG Dong, DUAN Ming
2022, 46(6): 922-932. DOI: 10.7541/2023.2021.0393
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction