column
GENETIC DIVERSITY OF MITOCHONDRIAL CO GENE IN POPULATIONS OF BLACK CARP FROM THE YANGTZE RIVER AND PEARL RIVER
BAO Sheng-Cheng, BAO Tian-Jie, WANG Shen-Tong, XU Xiao-Yan, DAI Ya-Fan, ZHANG Jia-Hua, LI Jia-Le, SHEN Yu-Bang
2022, 46(7): 933-938. DOI: 10.7541/2022.2021.0162
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC STRUCTURE AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIP OF RICE FIELD CARP (CYPRINUS CARPIO LINNAEUS) IN CONGJIANG AND SURROUNDING AREAS
YU Ke, MA Zhi-Fang, AN Miao, LUO Jun, HUANG Sheng, LIANG Zhi-Qiang, SHAO Jian, PAN Qiu-Zhi, REN Fang, LONG Jin-Mei
2022, 46(7): 939-950. DOI: 10.7541/2022.2021.0163
Abstract FullText HTML PDF
FEEDING ECOLOGY AND FOOD COMPETITION OF THREE DEMERSAL FISH SPECIES IN THE COASTAL WATERS OF SHANDONG PROVINCE
HAN Fang-Cheng, LI Fan, FENG Yuan, LIU Li-Jun, NIU Chun-Xiang, XU Ye-Peng, REN Yi-Ping, XUE Ying
2022, 46(7): 951-962. DOI: 10.7541/2022.2021.0149
Abstract FullText HTML PDF
SPATIOTEMPORAL DISTRIBUTION OF EGGS AND LARVAE OF COILIA MYSTUS AND ITS RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS ALONG OUJIANG ESTUARY
SUN Hao-Qi, JIANG Ri-Jin, CHEN Feng, RUI Yin, LI Xia-Fang, LI Zhen-Hua, YIN Rui, ZHOU Yong-Dong
2022, 46(7): 963-973. DOI: 10.7541/2022.2021.0321
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGICAL IDENTIFICATION AND GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF DUCKWEEDS IN GUIZHOU PROVINCE
FENG Dan, TAN Ai-Juan, LÜ Shi-Ming, ZHENG Meng-Meng, YANG Gui-Li
2022, 46(7): 974-982. DOI: 10.7541/2022.2021.097
Abstract FullText HTML PDF
BENEFITS EVALUATION OF LOTUS-FISH INTEGRATED SYSTEM IN JINGGANGSHAN AREA
MI Xiang-Yuan, ZHANG Chao-Shuo, ZHANG Xiao-Juan, WANG Hai-Hua, GUO Xiao-Ze, LI Si-Ming, ZHAO Da-Xian, HONG Yi-Jiang, DUAN Ming
2022, 46(7): 983-994. DOI: 10.7541/2022.2021.078
Abstract FullText HTML PDF
CONTENTS AND RISK ASSESSMENT OF HEAVY METALS IN SURFACE WATER IN THE MAIN CANAL OF MIDDLE ROUTE OF THE SOUTH-TO-NORTH WATER DIVERSION PROJECT
GUO Yong-Yong, HUA Jiang-Huan, ZHU Yu-Xuan, SONG Gao-Fei, LI Rui-Wen, HAN Jian, YANG Li-Hua, ZHOU Bing-Sheng
2022, 46(7): 995-1006. DOI: 10.7541/2022.2021.103
Abstract FullText HTML PDF
CORRELATION BETWEEN THE DENSITY OF CULTURED SEBASTISCUS MARMORATUS AND ITS ENVIRONMENTAL DNA
GAO Tian-Xiang, CHEN Zhi, WANG Xiao-Yan, ZHANG Hao-Bo, SHI Hui-Lai
2022, 46(7): 1007-1015. DOI: 10.7541/2022.2021.101
Abstract FullText HTML PDF
FILLET QUALITY DIFFERENCE OF TRIPLOID RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) CULTURED UNDER DIFFERENT MODES
GUAN Ling-Ling, LIU Xiao-Hong, TIAN Hai-Ning, LI Jian-Rong, MENG Yu-Qiong, MA Rui
2022, 46(7): 1016-1028. DOI: 10.7541/2022.2021.0253
Abstract FullText HTML PDF
WATER pH ON GROWTH, NUTRIENT COMPOSITION AND FILLET QUALITY OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS)
GU Ting-Ting, LÜ Hong-Bo, WANG Yue, DU Zhen-Yu, QIAO Fang
2022, 46(7): 1029-1037. DOI: 10.7541/2022.2021.105
Abstract FullText HTML PDF
TOXIC EFFECTS OF DIHYDROARTEMISININ ON TETRAHYMENA THERMOPHILA
PAN Hou-Jun, DENG Mei-Ling, GU Xin-Ting, ZHENG Qiao-Yin, LIU Yu-Guo
2022, 46(7): 1038-1044. DOI: 10.7541/2022.2021.089
Abstract FullText HTML PDF
INTERACTIVE EFFECTS OF ELEVATED CO2 AND PHOSPHORUS ON THE GROWTH AND PHOTOSYNTHESIS IN NOSTOC SPHAEROIDES
GUO Hong-Yong, ZHU Jun-Jie, SHEN Yi-Jie, WANG Xi, JIN Peng, XIA Jian-Rong
2022, 46(7): 1045-1051. DOI: 10.7541/2022.2021.052
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF 1, 3-DIOLEOYL-2-PALMITOYLGLYCEROL OF CHLAMYDOMONAS REINHARDTII BY ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY-TANDEM TRIPLE QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRY
LU Yuan-Chen, LI Yan-Hua, YU Li-Hua, HAN Dan-Xiang, MA Hai-Yan
2022, 46(7): 1052-1059. DOI: 10.7541/2022.2021.098
Abstract FullText HTML PDF
ESTABLISHMENT AND OPTIMIZATION OF CONTINUOUS CULTURE SYSTEM AND APPLICATION IN THE COMPETITION BETWEEN TOXIC AND NON-TOXIC MICROCYSTIS
ZUO Jun, ZENG Jia-Ying, YANG Si-Yu, SONG Li-Rong, GAN Nan-Qin
2022, 46(7): 1060-1069. DOI: 10.7541/2022.2021.034
Abstract FullText HTML PDF
SPATIAL-TEMPORAL DISTRIBUTION OF PHYTOPLANKTON IN WAIHAI OF DIANCHI LAKE AND ITS NONLINEAR CORRELATION ANALYSIS WITH ENVIRONMENTAL FACTORS
SHI Feng-Ning, YANG Hui, LIU Xiang-Wei, WANG Yu-Chun, SU Yu-Ming, HU Ming-Ming, BAO Yu-Fei, LI Shan-Ze, WEN Jie
2022, 46(7): 1070-1079. DOI: 10.7541/2022.2021.0159
Abstract FullText HTML PDF
NANO-CU (OH)2 EXPOSURE ON LETTUCE GROWTH IN HYDROPONIC CULTURE
DING Run-Run, TONG Ling, ZHANG Yi-Ge, GAO Lu-Lu, SHI Hong-Fei, ZHANG Wei-Cheng, FANG Tao
2022, 46(7): 1080-1087. DOI: 10.7541/2022.2021.091
Abstract FullText HTML PDF
CLONAL GROWTH CHARACTERISTICS OF SIX SUBMERGED MACROPHYTES
YAO Yi-Qian, YUAN Chang-Bo, LÜ Chao-Chao, CAO Te, ZHANG Xiao-Lin, NI Le-Yi
2022, 46(7): 1088-1096. DOI: 10.7541/2022.2021.029
Abstract FullText HTML PDF
OPTIMIZING THE NUTRITIONAL CONDITIONS OF DUCKWEED RAPID ASEXUAL PROPAGATION BASED ON ARTIFICIAL CULTURE
GAO Xiao-Yu, CAO Te, NI Le-Yi, ZHANG Xiao-Lin, CHOU Qing-Chuan
2022, 46(7): 1097-1104. DOI: 10.7541/2022.2021.109
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction