column
ANDROGEN RECEPTOR DEFICIENCY CAUSES OVARIAN DYSGENESIS VIA REDUCING THE HEPATIC VITELLOGENIN PRODUCTION IN ZEBRAFISH
LI Tian-Hui, ZHAI Gang, HE Jiang-Yan, LOU Qi-Yong, JIN Xia, DU Zhen-Yu, XIAO Wu-Han, YIN Zhan
2022, 46(9): 1277-1284. DOI: 10.7541/2023.2022.0207
Abstract FullText HTML PDF
PROTEIN EXPRESSION OF RAB5 AND RAB6 IN PROCAMBARUS CLARKII AND ANTIBODY PREPARATION ON PHAGOCYTIC ACTIVITY OF HAEMOCYTES
ZHU Lei, ZHAO Tong, WANG Xin-Ru, JIANG Xin-Yu, HOU Li-Bo, KONG Xiang-Hui
2022, 46(9): 1285-1292. DOI: 10.7541/2022.2021.0210
Abstract FullText HTML PDF
PRODUCTION AND APPLICATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST VP7 CAPSID PROTEIN OF GRASS CARP REOVIRUS
JI Ning, WEI Wei, GUO Jia-Hong, WANG Jun-Ya, LI Yao-Guo, XIAO Tiao-Yi, ZOU Jun
2022, 46(9): 1293-1300. DOI: 10.7541/2022.2021.0227
Abstract FullText HTML PDF
PURIFICATION OF N-ACETYL-β-D-GLUCOSAMINIDASE FROM INTESTINE OF ANGUILLA JAPONICA AND ITS ENZYMATIC CHARACTERISTICS
LIN Jian-Cheng, HU Jian-Hui, WU Qin-Duan
2022, 46(9): 1301-1309. DOI: 10.7541/2022.2021.0169
Abstract FullText HTML PDF
CLONING, BIOINFORMATICS AND INDUCED EXPRESSION ANALYSIS OF DXS GENE IN PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM
SHU Ming-Yu, GONG Yi-Fu, LÜ Xin-Meng, JIA Ze-Ming, WANG Bo, LIU Xuan-Xuan, WANG He-Yu
2022, 46(9): 1310-1318. DOI: 10.7541/2022.2021.0383
Abstract FullText HTML PDF
PROKARYOTIC EXPRESSION, PURIFICATION AND POLYCLONAL ANTIBODY PREPARATION OF CHLAMYDOMONAS REINHARDTII BBS8
LI Wen-Juan, JIA Hang, XUE Bin, FAN Zhen-Chuan
2022, 46(9): 1319-1324. DOI: 10.7541/2022.2021.0146
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF MICROPLASTICS IN DIFFERENT CULTURE STAGES OF TYPICAL CRAB PONDS
XIE Shen-Hao, XIONG Xiong, HU Hong-Juan, WU Chen-Xi
2022, 46(9): 1325-1331. DOI: 10.7541/2022.2021.0191
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF INTESTINAL MICROBIOTA STRUCTURE IN DIFFERENT HEALTH CONDITIONS OF PAA SPINOSA
JIANG Yun, HU Ya-Zhou, XIANG Jian-Guo, PAN Wang-Cheng
2022, 46(9): 1332-1340. DOI: 10.7541/2022.2021.094
Abstract FullText HTML PDF
BIOACCUMULATION OF CHROMIUM IN DIFFERENT BRAIN REGIONS OF PLECTROPOMUS LEOPARDUS DURING DIETARY EXPOSURE
LI Yu, GUO Zhi-Qiang, HAN Dong, WEI Lu
2022, 46(9): 1341-1349. DOI: 10.7541/2022.2021.110
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF MICROCYSTIS AERUGINOSA ON COMPETITION BETWEEN BRACHIONUS CALYCIFLORUS AND DAPHNIA MAGNA
LI Hai-Lu, YAO Hui, HE Yu-Han, GENG Hong, XU Jun, HE Liang, ZHANG Huan
2022, 46(9): 1350-1356. DOI: 10.7541/2022.2021.0181
Abstract FullText HTML PDF
ADJUSTMENT MECHANISM OF LIGHT INTENSITY AND TEMPERATURE ON PHOTOSYNTHESIS OF ULVA FLEXUOSA
ZHA Min-Jun, ZHOU Ling-Jie, CAI Chun-Er, DONG Ao, HE Pei-Min
2022, 46(9): 1357-1363. DOI: 10.7541/2022.2021.0209
Abstract FullText HTML PDF
ACUTE TOXIC EFFECTS OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (NAPHTHALENE) COMBINED WITH POLYSTYRENE MICROSPHERES ON CHLORELLA VULGARIS
ZHANG Xiao-Qun, LI Li-Jie, PENG Meng, CHAI Yi, ZHANG Hui, LUO Ming-Zhong
2022, 46(9): 1364-1373. DOI: 10.7541/2022.2021.0187
Abstract FullText HTML PDF
ACUTE TOXIC EFFECT OF ARSENATES ON CHLORELLA VULGARIS
LI Li-Jie, PENG Meng, YANG Fan, YU Jia-Ni, JIN Wei, TAN Feng-Xia, CHAI Yi
2022, 46(9): 1374-1381. DOI: 10.7541/2022.2021.0306
Abstract FullText HTML PDF
COMMUNITY STRUCTURE OF ICHTHYOPLANKTON IN THE SECTIONS OF THE CENTRAL AND NORTH YELLOW SEA
YANG Yan-Yan, LI Huan-Jun
2022, 46(9): 1382-1392. DOI: 10.7541/2022.2021.0199
Abstract FullText HTML PDF
GROWTH, MORTAILY AND OPTIMUM CATCHABLE SIZE OF COILIA MYSTUS IN OUJIANG RIVER ESTUARY
LI Xia-Fang, JIANG Ri-Jin, RUI Yin, WANG Ya-Li, SUN Hao-Qi, YIN Rui, LI Kai, HU Zhong-Jian
2022, 46(9): 1393-1401. DOI: 10.7541/2022.2021.03211
Abstract FullText HTML PDF
DIVERSITY INVESTIGATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF CLADOPHORA IN CHISHUI RIVER BASIN IN WINTER
ZHAO Zhi-Juan, YANG Xiao-Xia, ZHONG Qiao-Jun, CHEN Guan-Hai, PENG Xiang-Ying, LIU Ben-Wen, ZHU Huan, LIU Guo-Xiang
2022, 46(9): 1402-1411. DOI: 10.7541/2022.2021.0176
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC STRUCTURE AND DIVERSITY OF TRICHODINA RETICULATA HIRSCHMAN & PARTSCH, 1955 POPULATIONS BASED ON SSU rDNA SEQUENCE
XU Zhi-Xiang, TANG Fa-Hui, ZHAO Yuan-Jun
2022, 46(9): 1412-1419. DOI: 10.7541/2022.2021.0328
Abstract FullText HTML PDF
THE ROLE OF FUNCTIONAL AMINO ACIDS IN AQUATIC CRUSTACEANS
CHENG Kai-Min, ZHANG Zhen, LI Pei-Yang, ZHENG Shi-Xuan, LI Xin-Yu
2022, 46(9): 1420-1428. DOI: 10.7541/2022.2021.0228
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction