column
THE LOSS OF ACETYL COENZYME A SYNTHETASE ALL0769 REDUCES THE FREQUENCY OF HETEROCYSTS IN ANABAENA SP. PCC 7120
CHEN Bai-Nan, YU Sheng-Chao, YUAN Li, YANG Ming-Kun, GE Feng
2023, 47(7): 1025-1035. DOI: 10.7541/2023.2022.0419
Abstract FullText HTML PDF
IRON STRESS ON THE EXPRESSION OF MICROCYSTIN SYNTHETASE MCYC AND MCYI
WANG Fei, ZENG Xiao-Li, ZHANG Cheng-Cai
2023, 47(7): 1036-1041. DOI: 10.7541/2023.2022.0217
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERIZATION AND FUNCTIONAL IDENTIFICATION OF A PHOSPHOLIPASE A2 GENE FROM THE ARACHIDONIC ACID-RICH GREEN MICROALGA MYRMECIA INCISA REISIGL
LI Si-Qi, BI Yan-Hui, ZHOU Zhi-Gang
2023, 47(7): 1042-1051. DOI: 10.7541/2023.2022.0263
Abstract FullText HTML PDF
MICROCYSTIS ON THE GROWTH AND THE SYNTHESIS AND RELEASE OF GEOSMIN IN APHANIZOMENON GRACILE
LI Xiao-Yu, ZHOU Wei-Cheng, WEI Hui, HUANG Shun, LI Dun-Hai
2023, 47(7): 1052-1059. DOI: 10.7541/2022.2021.0377
Abstract FullText HTML PDF
THE PHYSIOLOGICAL TOXIC EFFECTS OF BENTAZONE ON NOSTOC SPHAEROIDS KÜTZING
LIU Shu-Wen, XU Jun-Dang, LIU Huan, NIE Jia-Yin, LI Bao-Lei, LI Yu-Xian
2023, 47(7): 1060-1068. DOI: 10.7541/2023.2022.0246
Abstract FullText HTML PDF
RESPONSE OF CYANOBACTERIA WITH DIFFERENT INORGANIC CARBON TRANSPORT GENOTYPES TO ENVIRONMENTAL CO2 CHANGES
ZENG Jia-Ying, JIANG Jing-Yu, ZUO Jun, LI Shu-Xin, ZHANG Si-Long, SONG Li-Rong, GAN Nan-Qin
2023, 47(7): 1069-1077. DOI: 10.7541/2023.2022.0078
Abstract FullText HTML PDF
INFLUENCE OF ASSISTED FILTRATION PRETREATMENT ON MEMBRANE FOULING DURING THE TREATMENT OF ALGAE-RICH WATER BY MICROFILTRATION
ZHANG Shi, MA Fang-Kai, XU Wang-Peng, WANG Jian, LI Ying-Xi, WU Zhen-Bin, ZHANG Xue-Zhi
2023, 47(7): 1078-1086. DOI: 10.7541/2023.2022.0056
Abstract FullText HTML PDF
TREATMENT OF RURAL DOMESTIC SEWAGE USING MICROALGA MEDIATED BY TITANATE NANO MATERIALS
JI Li, GE Qi-Li, XIE Fei, ZHANG Gui-Xiang, LI Yuan, BI Yong-Hong
2023, 47(7): 1087-1095. DOI: 10.7541/2023.2022.0251
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF ALGAL SOURCE FOULANTS ON MEMBRANE FOULING DURING THE TREATMENT OF ALGAL-RICH WATER USING MICROFILTRATION
ZHANG Shi, SUN Ling-Kai, MA Fang-Kai, XU Wang-Peng, GAO Zhao-Bo, ZHANG Zhong-Yi, LI Ying-Xi, WU Zhen-Bin, ZHANG Xue-Zhi
2023, 47(7): 1096-1105. DOI: 10.7541/2023.2022.0264
Abstract FullText HTML PDF
TAXONOMY OF MICROCOLEACEAE IN BIOLOGICAL SOIL CRUSTS IN THE GURBANTUNGGUT DESERT
LIU Yan-Jin, LI Kai-Kai, ZHANG Ya-Li, ZHAO Kang, ZHANG Bing-Chang
2023, 47(7): 1106-1114. DOI: 10.7541/2023.2022.0160
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF 2-MIB-PRODUCING CYANOBACTERIA IN FACHB
ZHANG Qi, XIA Yi-Ruo, LI Lin, LI Tian-Li, ZHENG Ling-Ling, SONG Li-Rong
2023, 47(7): 1115-1128. DOI: 10.7541/2023.2022.0270
Abstract FullText HTML PDF
SCREENING AND IDENTIFICATION OF A HIGHLY EFFICIENT ALGACIDAL BACTERIUM AND ANALYSIS OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS
JIANG Xian-Long, QIAO Bing-Qing, PAN Zhi-Shun, LIU Xue-Zhu
2023, 47(7): 1129-1138. DOI: 10.7541/2023.2022.0399
Abstract FullText HTML PDF
GROWTH DIFFERENCES BETWEEN HYDRILLA VERTICILLATA AND MYRIOPHYLLUM SPICATUM AND THE EFFECTS ON WATER ENVIRONMENT IN NEWLY BUILT WATER SUPPLY LAKES IN CHANGSHU CITY
LI Shi-Qi, SHI Xue-Feng, LI Jun-Feng, MAI Zhan, GUO Chao, CHU Ji-Yang, DI Chun-Hua, LI Wei, LIU Jia-Shou
2023, 47(7): 1139-1147. DOI: 10.7541/2023.2022.0100
Abstract FullText HTML PDF
THREE EMERGENT AQUATIC PLANTS ON NITROGEN REMOVAL AND ELECTRICITY GENERATION PERFORMANCE OF CW-MFC COUPLING SYSTEM
XU Dan, HUANG Ming-Yi, HAN Hu-Wei, OUYANG Yan-Rong, GUO Ya-Dan, XIAO En-Rong, WU Zhen-Bin
2023, 47(7): 1148-1156. DOI: 10.7541/2023.2022.0377
Abstract FullText HTML PDF
THE MEASUREMENT OF PHOTOSYNTHETIC PARAMENTERS OF SUBMERSED MACROPHYTES WITH AIMS TO EXPLORE THE PLANT DISTRIBUTION DEPTH IN ERHAI LAKE
DENG Jia-Yi, GAO Xiao-Yu, SHAN Hang, ZHANG Xiao-Lin, NI Le-Yi, CAO Te
2023, 47(7): 1157-1167. DOI: 10.7541/2023.2022.0210
Abstract FullText HTML PDF
PERIPHYTIC ALGAE COMMUNITY STRUCTURE AND RELATIONSHIP TO ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE LOWER REACHES OF LHASA RIVER
TA SHILHAMO, ZHANG Chi, WANG Wan-Liang
2023, 47(7): 1168-1177. DOI: 10.7541/2023.2022.0319
Abstract FullText HTML PDF
DISTRIBUTION OF CUSPIDOTHRIX ISSATSCHENKOI IN THE SHALLOW LAKES IN MIDDLE AND LOWER REACHES OF THE YANGTZE RIVER
LI Wen-Ke, GENG Ruo-Zhen, CHEN You-Xin, LI Hua, LI Ren-Hui, YU Gong-Liang
2023, 47(7): 1178-1184. DOI: 10.7541/2023.2021.0397
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction