column
FEMALE ZEBRAFISH EXPOSED TO ENVIRONMENTAL DOSES OF TRIAZOPHOS ON PARENTA REPRODUCTION, OXIDATIVE STRESS AND EMBRYONIC DEVELOPMENT OF OFFSPRING
WANG He-Xiang, LI Rui-Jiao, ZHANG Jian-Lu, ZHANG Chun-Yun, WANG Li-Xin, CHEN Xu, LIANG Hao, XIONG Dong-Mei
2024, 48(2): 185-192. DOI: 10.7541/2023.2023.0112
Abstract FullText HTML PDF
IMIDAZOLES IONIC LIQUIDS ([C6mim]Cl, [C8mim]Cl, [C12mim]Cl) ON INTESTINAL MORPHOLOGY, OXIDATIVE STRESS IMMUNITY AND INTESTINAL MICROFLORA OF COMMON CARP (CARPIO CARPIO L.)
ZHANG Yan-Min, MA Li-Mei, CAI Hui-Min, LIANG Xiao-Min, YOU Fu, JIANG Ai-Xia, YANG Guo-Kun, ZHANG Xin-Dang, SHEN Ya-Wei, CHANG Xü-Lu, MENG Xiao-Lin
2024, 48(2): 193-203. DOI: 10.7541/2023.2023.0114
Abstract FullText HTML PDF
ACUTE TOXICITY OF AMMONIA TO GLOCHIDIA AND NEWLY TRANSFORMED JUVENILE OF CRISTARIA PLICATA
QIAO Rui-Ting, LI Yan, LIU Miao, ZHAO Yong-Jing, SHU Feng-Yue, CUI Yong-De
2024, 48(2): 204-210. DOI: 10.7541/2023.2023.0136
Abstract FullText HTML PDF
LOW DOMINANCE OF TOXIC GENOTYPE WITHIN THE CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII POPULATION AND ITS AFFECTING FACTORS IN TROPICAL RESERVOIRS OF SOUTHERN CHINA- A CASE STUDY OF ZHUHAI CITY
WU Meng-Li, FAN Li-Qing, WU Yan-Long, QIN Wei, SHANG Tian-Xiong, CHENG Nan, LEI La-Mei
2024, 48(2): 211-221. DOI: 10.7541/2023.2023.0072
Abstract FullText HTML PDF
SALINITY AND PH ON THE GROWTH AND TOTAL LIPID CONTENT OF NAVICULA TRIVIALIS
XIN Hong-Ying, LIANG Jin-Yan, WANG Xin-Tong, LIU Yan, FAN Ya-Wen, LU Xin-Xin, SUI Feng-Yang
2024, 48(2): 222-231. DOI: 10.7541/2023.2023.0069
Abstract FullText HTML PDF
DIFFERENT FUNCTIONAL TYPES OF SUBMERGED MACROPHYTES ON DISSOLVED OXYGEN AND ITS ENVIRONMENTAL EFFECTS
LI Hua-Xin, YIN Chun-Yu, YANG Guo-Liang, CAI Ying, HUANG Xiao-Long, LI Kuan-Yi, GUAN Bao-Hua
2024, 48(2): 232-241. DOI: 10.7541/2023.2023.0130
Abstract FullText HTML PDF
WATER PURIFICATION PERFORMANCE AND FEED POTENTIAL OF BIOFLOCS INOCULATED WITH TWO BENEFICIAL BACTERIA
ZHANG Bo, LIU Yong-Hong, ZHANG Qian-Qian, YU Zhou, WANG Qiang, XIAO En-Rong, QIU Dong-Ru, WU Zhen-Bin
2024, 48(2): 242-252. DOI: 10.7541/2023.2023.0074
Abstract FullText HTML PDF
PREPARATION OF BIOCHAR BY LOW TEMPERATURE PYROLYSIS OF LANTHANUM MODIFIED SHRIMP SHELLS FOR EFFICIENT PHOSPHORUS ADSORPTION
HAN Meng-Fei, XU Dong, WU Jun-Mei, CAO Tao-Tao, BAI Guo-Liang, CHEN Di-Song, YANG Hang, WU Zhen-Bin
2024, 48(2): 253-263. DOI: 10.7541/2023.2023.0137
Abstract FullText HTML PDF
WHEAT GERM SUPPLEMENT ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF FEMALE BROODSTOCK IN YELLOW CATFISH
LI Ya-Ning, CHEN Min, LIU Yang, HAN Lei, HE Yan, FAN Qi-Xue, SHEN Zhi-Gang
2024, 48(2): 264-274. DOI: 10.7541/2023.2023.0024
Abstract FullText HTML PDF
DIFFERENT LIGHT INTENSITY ON SWIMMING COORDINATION ABILITY OF MICROPTERUS SALMOIDES
LÜ Yi-Song, ZHAO Jian, WEN Yan-Ci, HANG Sheng-Yu, NI Wei-Qiang, CAI Hai-Ying, YE Zhang-Ying
2024, 48(2): 275-282. DOI: 10.7541/2023.2023.0184
Abstract FullText HTML PDF
A METHOD FOR DETECTION OF MICROPTERUS SALMOIDES RHABDOVIRUS BASED ON CRISPR/CAS13A SYSTEM
ZHANG Min-Lin, HUANG Feng-Qi, ZUO Xiao-Ling, LIANG Jian-Tao, LIANG Kai-Shan, SHAN Jin-Hong, LI Zong-Yang, YU Jie, LUO Li-Yuan, XUAN Zi-Jie, ZHAO Hui-Hong, WANG Qing
2024, 48(2): 283-291. DOI: 10.7541/2023.2023.0199
Abstract FullText HTML PDF
THE TOLERANCE OF TWO BLUE TILAPIA (OREOCHROMIS AUREAUS) SPECIES TO STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
LI Ke-Xin, ZHU Jing-Lin, LI Da-Yu, ZOU Zhi-Ying, XIAO Wei, YU Jie, CHEN Bing-Lin, YANG Hong
2024, 48(2): 292-303. DOI: 10.7541/2023.2023.0161
Abstract FullText HTML PDF
EXPRESSION CHARACTERISTICS OF SERUM PROTEIN IN GRASS CARPS SURVIVING GCRV INFECTION
YANG Hong, DENG Ya-Dong, DING Chun-Hua, XU Bao-Hong, LÜ Zhao, XIAO Tiao-Yi
2024, 48(2): 304-314. DOI: 10.7541/2023.2023.0043
Abstract FullText HTML PDF
SHRIMP HEPATIC ENTEROCYTES ON INTESTINAL AND HEPATOPANCREAS FLORA OF LITOPENAEUS VANNAMEI
LI Shan-Shan, ZHAO Chen-Xi, WU Bo, ZHENG Xia-Fei, DAI Wen-Fang, LIN Zhi-Hua, LIU Min-Hai
2024, 48(2): 315-323. DOI: 10.7541/2023.2023.0116
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE ANALYSIS ON COMPLETE MITOGENOME OF PAGUROIDEA (ANOMURA) AND ITS PHYLOGENETIC IMPLICATIONS
JIANG Ting-Qi, HU Bi-Lin, ZHANG Nan-Nan, WANG Kai-Xin, LÜ Zhen-Ming, GONG Li
2024, 48(2): 324-333. DOI: 10.7541/2023.2023.0160
Abstract FullText HTML PDF
CYTOLOGICAL STUDY ON ARTIFICIALLY INDUCED GYNOGENESIS AND OPTIMIZATION OF INDUCED PARAMETERS IN LOACH, MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS
ZHONG Wen-Rong, TAO Bin-Bin, XU Wen, TAN Juan, LUO Hong-Rui, SONG Yan-Long, CHEN Ji, HU Wei
2024, 48(2): 334-341. DOI: 10.7541/2023.2023.0177
Abstract FullText HTML PDF
THE ENERGY ACCUMULATION AND ITS RELATION TO THE ENVIRONMENTAL VARIABLES OF MALE ILLEX ARGENTINUS
LIU Wei, ZANG Na, LIN Dong-Ming
2024, 48(2): 342-350. DOI: 10.7541/2023.2023.0170
Abstract FullText HTML PDF
PARASITE DRUG RESISTANCE AND ITS ENLIGHTENMENT FOR ANTHELMINTIC THERAPY OF PARASITIC DISEASES IN AQUACULTURE
LI Wen-Xiang, WANG Hao, XI Bing-Wen, LI Ming, NIE Pin, WANG Gui-Tang
2024, 48(2): 351-360. DOI: 10.7541/2023.2023.0140
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction