column
THE COMMUNITY CHARACTERISTICS OF LARVAL AND JUVENILE FISH IN ANQING SECTION OF THE YANGTZE RIVER DURING THE FIRST YEAR OF FISHING BAN
HUANG Zhong-Jia, TIAN Jia-Li, WANG Yin-Ping, LI Jia-Sheng, LIU Kai
2024, 48(4): 537-545. DOI: 10.7541/2023.2022.0509
Abstract FullText HTML PDF
SPATIAL-TEMPORAL DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF FISH RESOURCES IN YICHANG-CHENGLINGJI RIVER SECTION OF THE YANGTZE RIVER IN THE EARLY PERIOD OF FISHING BAN
SHI Yin-Kui, YU Li-Xiong, ZHOU Xue, GAO Lei, ZHU Feng-Yue, YANG Jin-Yi, CHEN Da-Qing, WANG Ke, DUAN Xin-Bin
2024, 48(4): 546-557. DOI: 10.7541/2024.2023.0173
Abstract FullText HTML PDF
SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF FISH IN THE MAIN STREAM OF THE UPPER YANGTZE RIVER RESERVE JIANG’AN-CHONGQING SECTION IN THE EARLY PERIOD OF FISHING BAN
TIAN Pan-Pan, LI Xiang-Yan, DENG Hua-Tang, WANG Dao-Qun, LIU Shao-Ping, CHEN Da-Qing, DUAN Xin-Bin, WANG Ke, TIAN Hui-Wu
2024, 48(4): 558-567. DOI: 10.7541/2024.2023.0122
Abstract FullText HTML PDF
VARIATION REGULARITY OF BOTTOM SUBSTRATE CHARACTERISTICS IN SPAWNING GROUND OF CHINESE STURGEON DOWNSTREAM THE GEZHOUBA DAM FROM IMPOUNDING OF THE THREE GORGE RESERVOIR
LIU Wen-Cheng, LI Jun-Yi, LI Peng-Cheng, BAN Xuan, WU Jin-Ming, ZHANG Hui, SHEN Li, LIU Zhi-Gang, DU Hao
2024, 48(4): 568-578. DOI: 10.7541/2023.2023.0104
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY N-CARBAMOYL GLUTAMIC ACID OR TAURINE ON GROWTH PERFORMANCE, INTESTINAL MUCOSAL MORPHOLOGY AND INTESTINAL MICROFLORA OF HYBRID SNAKEHEAD CHANNA MACULATA × C. ARGUS
LI Pei-Jia, YAN Chen, HOU Dong-Qiang, LI Min, PENG Kai, HUANG Wen, CAO Jun-Ming, ZHAO Hong-Xia
2024, 48(4): 579-591. DOI: 10.7541/2024.2023.0197
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY GLUTAMIC ACID, GLUTAMINE AND MONOSODIUM GLUTAMATE ON FEEDING, GROWTH, GASTROINTESTINAL AND LIVER FUNCTION OF MANDARIN FISH (SINIPERCA CHUATSI)
FANG Lan-Yue, XU Yao-Sheng, LIU Tian-Ji, LI Hong-Qin, LIU Cong, LI Hong, ZHAI Xu-Liang, XUE Yang, SHEN Zi-Wei, CHEN Yong-Jun, LUO Li
2024, 48(4): 592-599. DOI: 10.7541/2024.2023.0235
Abstract FullText HTML PDF
TOTAL REPLACEMENT OF FISH OIL BY BLENDED VEGETABLE OIL ON GROWTH PERFORMANCE AND LIPID METABOLISM IN DIFFERENT STRAINS OF GIBEL CARP (CARASSIUS GIBELIO)
LI Hong-Yan, WU Li-Yun, JIN Jun-Yan, HAN Dong, ZHU Xiao-Ming, LIU Hao-Kun, YANG Yun-Xia, XIE Shou-Qi
2024, 48(4): 600-609. DOI: 10.7541/2024.2022.0482
Abstract FullText HTML PDF
GROWTH CHARACTERISTICS AND DIFFERENT FEEDING STRATEGIES ON THE GROWTH PERFORMANCE OF JUVENILE MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS
CHEN Qi, PAN Jie, ZENG Yi, ZHANG Ya-Zhou, ZHANG Jin-Hua, YU Chuan-Qi, YANG Zhu-Qing, ZHOU Qiu-Bai, WANG Zi-Rui
2024, 48(4): 610-616. DOI: 10.7541/2024.2023.0262
Abstract FullText HTML PDF
SPATIAL DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF SEPIA ESCULENTA IN HAIZHOU BAY AND ADJACENT WATERS AND THEIR RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS
JIANG Yue, ZHANG Yun-Lei, PANG Zhi-Wei, JI Yu-Peng, XU Bin-Duo, ZHANG Chong-Liang, REN Yi-Ping, XUE Ying
2024, 48(4): 617-624. DOI: 10.7541/2024.2023.0271
Abstract FullText HTML PDF
COMPARISON OF WATER QUALITY INDICATORS AND ENVIRONMENTAL ORGANISMS IN POND AND RICE-FISH CULTURE OF ODONTOBUTIS OBSCURA
LI Li, LIANG Ke-Qin, LI Bo, XU Hong-Liang, GUO Hong-Xi, WANG Man, WANG Jie, ZHU Xiao-Ming, ZHANG Lei
2024, 48(4): 625-633. DOI: 10.7541/2024.2023.0305
Abstract FullText HTML PDF
MICROPLASTIC POLLUTION IN AQUACULTURE PONDS AROUND HONGHU AREA
CHEN Yu-Ling, XIONG Xiong, ZHOU Bing-Sheng, WU Chen-Xi
2024, 48(4): 634-642. DOI: 10.7541/2024.2023.0203
Abstract FullText HTML PDF
COMPARISON OF EPIPHYTIC MICROBIAL COMMUNITIES ON FOUR SPECIES OF SARGASSUM
GUO Zhan-Sheng, CHEN Wen-Jing, CHANG Li-Rong, LIANG Zhen-Lin, SHI Kun-Tao
2024, 48(4): 643-652. DOI: 10.7541/2024.2023.0270
Abstract FullText HTML PDF
LOW TEMPERATURE TREATMENT ON THE GROWTH, OIL ACCUMULATION, PHOTOSYNTHESIS, AND ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY OF XANTHONEMA HORMIDIOIDES
DENG Qian, ZHU Rui-Hong, GAO Bao-Yan, YU Bo-Han, TANG Zi-Han, ZHANG Cheng-Wu
2024, 48(4): 653-664. DOI: 10.7541/2024.2023.0281
Abstract FullText HTML PDF
NEW GEOGRAPHICAL RECORDS AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF GEOGRAPHICAL STRAINS OF ZSCHOKKELLA PARASILURI FUJITA, 1927
YUAN Cai-Li, TANG Fa-Hui, YANG Yu-Ting, PENG Jian-Jun, TAN Lu-Qi, ZHANG Diao-Diao, YANG Cheng-Zhong, ZHAO Yuan-Jun
2024, 48(4): 665-672. DOI: 10.7541/2024.2023.0158
Abstract FullText HTML PDF
EVALUATION OF GENETIC PARAMETERS OF GROWTH AND SURVIVAL TRAITS AND ANALYSIS OF GENOTYPE X ENVIRONMENT INTERACTION EFFECTS IN VIBRIO-RESISTANT FAMILIES OF PACIFIC OYSTER
LI Yin, LU Lin-Ji, YANG Ben, LI Peng-Fei, XU Cheng-Xun, LI Qi, LIU Shi-Kai
2024, 48(4): 673-682. DOI: 10.7541/2024.2023.0192
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION, IDENTIFICATION AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF ELIZABETHKINGIA ANOPHELIS DERIVED FROM TRIONYX SINENSIS
WANG Yu-Zhu, JIANG Wei-Wei, LIU Wen-Shu, LU Jing-Jing, TANG Yan-Qiang, XIAO Hai-Hong, GUO Xiao-Ze, LI Si-Ming
2024, 48(4): 683-693. DOI: 10.7541/2024.2023.0217
Abstract FullText HTML PDF
SPORE SURFACE DISPLAY SYSTEM AND ITS APPLICATION IN AQUATIC VACCINE DEVELOPMENT
ZAN Zi-Ye, KE Fei, ZHAO Wei-Shan, ZOU Hong, WANG Gui-Tang, WU Shan-Gong
2024, 48(4): 694-706. DOI: 10.7541/2024.2023.0259
Abstract FullText HTML PDF
COMMON ECONOMICAL DISEASES OF RAINBOW TROUT AND THE SYSTEMATIC DIAGNOSIS METHOD NAMED “FOUR LEVELS AND EIGHT INDICATORS”
XU Min-Jun, XU Ze-Hui, LI Chang-Zhong
2024, 48(4): 707-712. DOI: 10.7541/2024.2023.0180
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction