XU Qiao-Qing, CHANG Ming-Xian, XIAO Fan-Shu, LI Nan, NIE Pin. EXPRESSION CHARACTERIZATION OF INTERFERON REGULATORY FACTOR 5 (IRF-5) IN GRASS CARP CTENOPHARYNGODON IDELLUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(6): 1206-1210. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.01206
Citation: XU Qiao-Qing, CHANG Ming-Xian, XIAO Fan-Shu, LI Nan, NIE Pin. EXPRESSION CHARACTERIZATION OF INTERFERON REGULATORY FACTOR 5 (IRF-5) IN GRASS CARP CTENOPHARYNGODON IDELLUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(6): 1206-1210. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.01206

EXPRESSION CHARACTERIZATION OF INTERFERON REGULATORY FACTOR 5 (IRF-5) IN GRASS CARP CTENOPHARYNGODON IDELLUS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return