YOU Kui, Ma Cai-Hua, WANG Shao-Jun, GAO Tian-Xiang, YAO Zhen-Hua, WANG Xiao-Wen. THE EFFECT OF SHORT TERM LOW TEMPERATURE ON STROBILATION OF JELLYFISH, RHOPILEMA ESCULENTUM KISHINOUYE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(6): 1223-1227. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.01223
Citation: YOU Kui, Ma Cai-Hua, WANG Shao-Jun, GAO Tian-Xiang, YAO Zhen-Hua, WANG Xiao-Wen. THE EFFECT OF SHORT TERM LOW TEMPERATURE ON STROBILATION OF JELLYFISH, RHOPILEMA ESCULENTUM KISHINOUYE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(6): 1223-1227. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2010.01223

THE EFFECT OF SHORT TERM LOW TEMPERATURE ON STROBILATION OF JELLYFISH, RHOPILEMA ESCULENTUM KISHINOUYE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return