HE Xue-Bao, LIU Xue-Qin, CUI Yong-De, WANG Hong-Zhu. MACROZOOBENTHIC COMMUNITY OF DIFFERENT HABITATS IN LITTORAL OF LAKE BAIKAL[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(3): 516-522. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.00516
Citation: HE Xue-Bao, LIU Xue-Qin, CUI Yong-De, WANG Hong-Zhu. MACROZOOBENTHIC COMMUNITY OF DIFFERENT HABITATS IN LITTORAL OF LAKE BAIKAL[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(3): 516-522. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.00516

MACROZOOBENTHIC COMMUNITY OF DIFFERENT HABITATS IN LITTORAL OF LAKE BAIKAL

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return