LI Wen-Juan, SHI Zhi-Yi, HAO Ying-Ying, HAN Jian, JIN Yu-Li, YE Xian-Feng. RESEARCH OF CALCIUM FLUX BY ION-SELECTIVE MICROELECTRODES IN MANTLE TISSUE OF HYRIOPSIS CUMINGII[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(3): 545-549. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.00545
Citation: LI Wen-Juan, SHI Zhi-Yi, HAO Ying-Ying, HAN Jian, JIN Yu-Li, YE Xian-Feng. RESEARCH OF CALCIUM FLUX BY ION-SELECTIVE MICROELECTRODES IN MANTLE TISSUE OF HYRIOPSIS CUMINGII[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(3): 545-549. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.00545

RESEARCH OF CALCIUM FLUX BY ION-SELECTIVE MICROELECTRODES IN MANTLE TISSUE OF HYRIOPSIS CUMINGII

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return