XUE Shu-Qun, SUN Zhong-Wu, YIN Hong-Bin. CYTOGENETIC ANALYSIS OF COREGONUS PELED[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(5): 869-873. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.00869
Citation: XUE Shu-Qun, SUN Zhong-Wu, YIN Hong-Bin. CYTOGENETIC ANALYSIS OF COREGONUS PELED[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(5): 869-873. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.00869

CYTOGENETIC ANALYSIS OF COREGONUS PELED

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return