LIU Jun, LI Qi, KONG Ling-Feng, CHEN Jun, ZHENG Xiao-Dong, YU Rui-Hai. COⅠ-BASED DNA BARCODING IN MYTILIDAE SPECIES (MOLLUSCA: BIVALVIA)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(5): 874-881. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.00874
Citation: LIU Jun, LI Qi, KONG Ling-Feng, CHEN Jun, ZHENG Xiao-Dong, YU Rui-Hai. COⅠ-BASED DNA BARCODING IN MYTILIDAE SPECIES (MOLLUSCA: BIVALVIA)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(5): 874-881. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.00874

COⅠ-BASED DNA BARCODING IN MYTILIDAE SPECIES (MOLLUSCA: BIVALVIA)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return