LIU Guang-Xu, WU Hong-Xi, CHAI Xue-Liang, SHAO Yan-Qing, LIU Wei-Cheng, LIN Zhi-Hua. TOXIC EFFECT OF COPPER, ZINC, LEAD AND CADMIUM ON SPERM OF RAZOR CLAM (SINONOVACULA CONSTRICAT CANARCK)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(6): 1043-1048. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.01043
Citation: LIU Guang-Xu, WU Hong-Xi, CHAI Xue-Liang, SHAO Yan-Qing, LIU Wei-Cheng, LIN Zhi-Hua. TOXIC EFFECT OF COPPER, ZINC, LEAD AND CADMIUM ON SPERM OF RAZOR CLAM (SINONOVACULA CONSTRICAT CANARCK)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(6): 1043-1048. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.01043

TOXIC EFFECT OF COPPER, ZINC, LEAD AND CADMIUM ON SPERM OF RAZOR CLAM (SINONOVACULA CONSTRICAT CANARCK)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return