HANG Xiao-Ying, ZHOU Dong-Ren, YE Xue-Ping, YU Xu-Ping, LUO Yi-Zhi, SHI Wei-Da. ISOLATION AND IDENTIFICATION ON THE PATHOGEN OF BULLFROG STREPTOCCUS DISEASE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(2): 361-364. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00361
Citation: HANG Xiao-Ying, ZHOU Dong-Ren, YE Xue-Ping, YU Xu-Ping, LUO Yi-Zhi, SHI Wei-Da. ISOLATION AND IDENTIFICATION ON THE PATHOGEN OF BULLFROG STREPTOCCUS DISEASE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(2): 361-364. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00361

ISOLATION AND IDENTIFICATION ON THE PATHOGEN OF BULLFROG STREPTOCCUS DISEASE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return