XU Dong-Dong, YOU Feng, LOU Bao, GENG Zhi, LI Jun, XIAO Zhi-Zhong, XIN Jian. COMPARATIVE ANALYSIS OF KARYOTYPE AND C-BANDING IN FEMALE AND MALE OPLEGNATHUS FASCIATUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(3): 552-557. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00552
Citation: XU Dong-Dong, YOU Feng, LOU Bao, GENG Zhi, LI Jun, XIAO Zhi-Zhong, XIN Jian. COMPARATIVE ANALYSIS OF KARYOTYPE AND C-BANDING IN FEMALE AND MALE OPLEGNATHUS FASCIATUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(3): 552-557. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00552

COMPARATIVE ANALYSIS OF KARYOTYPE AND C-BANDING IN FEMALE AND MALE OPLEGNATHUS FASCIATUS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return