TANG Jian-Xun, TANG Yi-Yang, TAO Xiao-Min, CHENG Zhang-Shun, XING Cheng-Hua. ENRICHMENT OF HEAVY METALS IN OVARY AND ITS DAMAGE EFFECTS TO OCYTE IN CARASSIUS AURATUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(3): 573-577. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00573
Citation: TANG Jian-Xun, TANG Yi-Yang, TAO Xiao-Min, CHENG Zhang-Shun, XING Cheng-Hua. ENRICHMENT OF HEAVY METALS IN OVARY AND ITS DAMAGE EFFECTS TO OCYTE IN CARASSIUS AURATUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(3): 573-577. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00573

ENRICHMENT OF HEAVY METALS IN OVARY AND ITS DAMAGE EFFECTS TO OCYTE IN CARASSIUS AURATUS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return