WANG Qiu-Lin, CHEN Jing-Rui, LIU Hui, YIN Li-Yan, LI Wei, LIU Fan. THE GROWTH RESPONSES OF TWO EMERGENT PLANTS TO THE WATER DEPTH[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(3): 583-587. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00583
Citation: WANG Qiu-Lin, CHEN Jing-Rui, LIU Hui, YIN Li-Yan, LI Wei, LIU Fan. THE GROWTH RESPONSES OF TWO EMERGENT PLANTS TO THE WATER DEPTH[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(3): 583-587. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00583

THE GROWTH RESPONSES OF TWO EMERGENT PLANTS TO THE WATER DEPTH

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return