XIAO Tiao-Yi, LIU Qiao-Lin, Guo Xiao-Ze, ZHANG Huai-Yun, CUI Shu-Liang, XU Bao-Hong, ZHONG Lei. CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF CYTOCHROME P450 HOMOLOG FROM HYRIOPSIS CUMINGII[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(5): 987-992. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00987
Citation: XIAO Tiao-Yi, LIU Qiao-Lin, Guo Xiao-Ze, ZHANG Huai-Yun, CUI Shu-Liang, XU Bao-Hong, ZHONG Lei. CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF CYTOCHROME P450 HOMOLOG FROM HYRIOPSIS CUMINGII[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(5): 987-992. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00987

CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF CYTOCHROME P450 HOMOLOG FROM HYRIOPSIS CUMINGII

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return