XIA Hui, XU Liu-Xiong, ZHU Guo-Ping, HUANG Hong-Liang, FENG Chun-Lei, SUN Jian-Qiang, WU Qiang. Research on length composition of Antarctic Krill (Euphausia superba) groups around the Antarctic Peninsula[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(5): 998-1004. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00998
Citation: XIA Hui, XU Liu-Xiong, ZHU Guo-Ping, HUANG Hong-Liang, FENG Chun-Lei, SUN Jian-Qiang, WU Qiang. Research on length composition of Antarctic Krill (Euphausia superba) groups around the Antarctic Peninsula[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(5): 998-1004. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00998

Research on length composition of Antarctic Krill (Euphausia superba) groups around the Antarctic Peninsula

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return