HU Ming-Ming, DONG Jing, LI Yan-Hui, SHEN Yin-Wu, LIU Yong-Ding, LI Dun-Hai, LI Gen-Bao. STUDY ON ALGICIDAL EFFECTS OF BACILLUS PUMILUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(6): 1184-1187. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01184
Citation: HU Ming-Ming, DONG Jing, LI Yan-Hui, SHEN Yin-Wu, LIU Yong-Ding, LI Dun-Hai, LI Gen-Bao. STUDY ON ALGICIDAL EFFECTS OF BACILLUS PUMILUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(6): 1184-1187. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01184

STUDY ON ALGICIDAL EFFECTS OF BACILLUS PUMILUS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return