ZHANG Ling, ZHANG Wei-Dong, ZHANG Xiao-Ling, LIU Kai, LI Qing-Li, YANG Li. EFFECT OF EXOGENOUS METHIONINE ON DIGESTIBILITY IN VITRO AND ENZYMOLYSIS KINETICS OF CYPRINUS CARPIO[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(6): 1200-1204. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01200
Citation: ZHANG Ling, ZHANG Wei-Dong, ZHANG Xiao-Ling, LIU Kai, LI Qing-Li, YANG Li. EFFECT OF EXOGENOUS METHIONINE ON DIGESTIBILITY IN VITRO AND ENZYMOLYSIS KINETICS OF CYPRINUS CARPIO[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(6): 1200-1204. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01200

EFFECT OF EXOGENOUS METHIONINE ON DIGESTIBILITY IN VITRO AND ENZYMOLYSIS KINETICS OF CYPRINUS CARPIO

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return