XU Sheng-Yong, ZHANG Hui, YANAGIMOTO Takashi, GAO Tian-Xiang. MORPHOLOGICAL STUDY OF SEBASTISCUS MARMORATUS AMONG POPULATIONS IN CHINA AND JAPAN[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(5): 960-966. DOI: 10.7541/2013.124
Citation: XU Sheng-Yong, ZHANG Hui, YANAGIMOTO Takashi, GAO Tian-Xiang. MORPHOLOGICAL STUDY OF SEBASTISCUS MARMORATUS AMONG POPULATIONS IN CHINA AND JAPAN[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(5): 960-966. DOI: 10.7541/2013.124

MORPHOLOGICAL STUDY OF SEBASTISCUS MARMORATUS AMONG POPULATIONS IN CHINA AND JAPAN

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return