LUO Jia, SHI Xiao-Tao, LIU De-Fu, CHEN Qiu-Wen, QIAO Ye, BAI Yan-Qin, GAO Zhu, JIANG Wei. DRIFTING ROUTES OF EGGS FROM KALUGA STURGEON AND PADDLEFISH[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(5): 978-981. DOI: 10.7541/2013.128
Citation: LUO Jia, SHI Xiao-Tao, LIU De-Fu, CHEN Qiu-Wen, QIAO Ye, BAI Yan-Qin, GAO Zhu, JIANG Wei. DRIFTING ROUTES OF EGGS FROM KALUGA STURGEON AND PADDLEFISH[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(5): 978-981. DOI: 10.7541/2013.128

DRIFTING ROUTES OF EGGS FROM KALUGA STURGEON AND PADDLEFISH

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return