JIANG Long, WANG Zhong-Wei, ZHOU Li, GUI Jian-Fang. SCREENING OF SEX-LINKED AFLP MARKERS IN ONE CULTURED POPULATION OF CHANNA ARGUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(6): 1174-1178. DOI: 10.7541/2013.161
Citation: JIANG Long, WANG Zhong-Wei, ZHOU Li, GUI Jian-Fang. SCREENING OF SEX-LINKED AFLP MARKERS IN ONE CULTURED POPULATION OF CHANNA ARGUS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(6): 1174-1178. DOI: 10.7541/2013.161

SCREENING OF SEX-LINKED AFLP MARKERS IN ONE CULTURED POPULATION OF CHANNA ARGUS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return