YU Xin-Jian, LI Dong-Ming, MA Mei-Sheng, LAI Qi-Nan, HU Cheng-Yu. RECOMBINANT IFN UP-REGULATES THE EXPRESSION OF INTERFERON SYSTEM GENES IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(6): 1184-1188. DOI: 10.7541/2013.163
Citation: YU Xin-Jian, LI Dong-Ming, MA Mei-Sheng, LAI Qi-Nan, HU Cheng-Yu. RECOMBINANT IFN UP-REGULATES THE EXPRESSION OF INTERFERON SYSTEM GENES IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(6): 1184-1188. DOI: 10.7541/2013.163

RECOMBINANT IFN UP-REGULATES THE EXPRESSION OF INTERFERON SYSTEM GENES IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return