HAO Zong-Di, LIU Ping-Huai, YANG Xun, ZHANG Sen. SCREEN AND IDENTIFICATION OF TROPICAL FRESHWATER MICROALGAE FOR LIPID PRODUCTION[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(3): 547-552. DOI: 10.7541/2013.59
Citation: HAO Zong-Di, LIU Ping-Huai, YANG Xun, ZHANG Sen. SCREEN AND IDENTIFICATION OF TROPICAL FRESHWATER MICROALGAE FOR LIPID PRODUCTION[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(3): 547-552. DOI: 10.7541/2013.59

SCREEN AND IDENTIFICATION OF TROPICAL FRESHWATER MICROALGAE FOR LIPID PRODUCTION

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return