ZHANG Jun-Ling, SHI Zhi-Yi, Cheng Qi, Chen Xiao-Wu, Wang Xiao-Zhu. CLONING AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF 5 REGULATORY REGION OF PARALICHTHYS OLIVACEUS IGF-IR GENE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(3): 572-576. DOI: 10.7541/2013.64
Citation: ZHANG Jun-Ling, SHI Zhi-Yi, Cheng Qi, Chen Xiao-Wu, Wang Xiao-Zhu. CLONING AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF 5 REGULATORY REGION OF PARALICHTHYS OLIVACEUS IGF-IR GENE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(3): 572-576. DOI: 10.7541/2013.64

CLONING AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF 5 REGULATORY REGION OF PARALICHTHYS OLIVACEUS IGF-IR GENE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return