WEI Da-Wei, LIAN Zong-Qiang, WU Xu-Dong, WANG Fa-Xin, XIAO-Wei, ZHANG Li-Ping. MICROSATELLITE ENRICHMENT BY MAGNETIC BEADSIN SILURUS LANZHOUENSIS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2014, 38(4): 791-796. DOI: 10.7541/2014.110
Citation: WEI Da-Wei, LIAN Zong-Qiang, WU Xu-Dong, WANG Fa-Xin, XIAO-Wei, ZHANG Li-Ping. MICROSATELLITE ENRICHMENT BY MAGNETIC BEADSIN SILURUS LANZHOUENSIS[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2014, 38(4): 791-796. DOI: 10.7541/2014.110

MICROSATELLITE ENRICHMENT BY MAGNETIC BEADSIN SILURUS LANZHOUENSIS

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return