DU Li-Jun, MA Dan-Dan, JING Wei-Xin, WANG Lan, WANG Qian. EFFECTS OF TRICHLORFON ON GROWTH AND REPRODUCTION OF THE FRESHWATER CLADOCERAN MOINA MACROCOPA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2014, 38(4): 786-790. DOI: 10.7541/2014.112
Citation: DU Li-Jun, MA Dan-Dan, JING Wei-Xin, WANG Lan, WANG Qian. EFFECTS OF TRICHLORFON ON GROWTH AND REPRODUCTION OF THE FRESHWATER CLADOCERAN MOINA MACROCOPA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2014, 38(4): 786-790. DOI: 10.7541/2014.112

EFFECTS OF TRICHLORFON ON GROWTH AND REPRODUCTION OF THE FRESHWATER CLADOCERAN MOINA MACROCOPA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return