SUN Lei, CHEN Xiu-Bao, SU Yan-Ping, LIU Hong-Bo, NI Lei-Yi, YANG Jian. VARIATION OF HEAVY METAL CONTENTS IN SWAN MUSSELS (ANODONTA WOODIANA) TRANSPLANTED INTO DONGHU LAKE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2014, 38(1): 203-208. DOI: 10.7541/2014.30
Citation: SUN Lei, CHEN Xiu-Bao, SU Yan-Ping, LIU Hong-Bo, NI Lei-Yi, YANG Jian. VARIATION OF HEAVY METAL CONTENTS IN SWAN MUSSELS (ANODONTA WOODIANA) TRANSPLANTED INTO DONGHU LAKE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2014, 38(1): 203-208. DOI: 10.7541/2014.30

VARIATION OF HEAVY METAL CONTENTS IN SWAN MUSSELS (ANODONTA WOODIANA) TRANSPLANTED INTO DONGHU LAKE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return