SHU Shu-Sen, CHEN Fei-Zhou, YANG Jun-Xing, CHEN Xiao-Yong. THE FIRST RECORD OF SIMOCEPHALUS CONGENER (KOCH, 1841) IN CHINA (CRUSTACEAN, DIPLOSTRACA, DAPHNIIDAE)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(4): 850-852. DOI: 10.7541/2015.112
Citation: SHU Shu-Sen, CHEN Fei-Zhou, YANG Jun-Xing, CHEN Xiao-Yong. THE FIRST RECORD OF SIMOCEPHALUS CONGENER (KOCH, 1841) IN CHINA (CRUSTACEAN, DIPLOSTRACA, DAPHNIIDAE)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(4): 850-852. DOI: 10.7541/2015.112

THE FIRST RECORD OF SIMOCEPHALUS CONGENER (KOCH, 1841) IN CHINA (CRUSTACEAN, DIPLOSTRACA, DAPHNIIDAE)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return