WANG Dan, CHENG Qing-Wu, YANG Zhen-Yu, LIAN Yu-Xi, YE Shao-Wen, LIU Jia-Shou, LI Zhong-Jie, LUO Xiang-Zhong, ZHOU Gui-Wei. PRELIMINARY ANALYSIS ON THE MTDNA COⅠ GENETIC DIVERSITY OF CULTER SPP. (CYPRINIDAE) IN THE THREE GORGES RESERVOIR[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(5): 1054-1058. DOI: 10.7541/2015.138
Citation: WANG Dan, CHENG Qing-Wu, YANG Zhen-Yu, LIAN Yu-Xi, YE Shao-Wen, LIU Jia-Shou, LI Zhong-Jie, LUO Xiang-Zhong, ZHOU Gui-Wei. PRELIMINARY ANALYSIS ON THE MTDNA COⅠ GENETIC DIVERSITY OF CULTER SPP. (CYPRINIDAE) IN THE THREE GORGES RESERVOIR[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(5): 1054-1058. DOI: 10.7541/2015.138

PRELIMINARY ANALYSIS ON THE MTDNA COⅠ GENETIC DIVERSITY OF CULTER SPP. (CYPRINIDAE) IN THE THREE GORGES RESERVOIR

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return