KONG Wei-Jing, XIA Hui-Juan, ZHANG Yuan, HOU Li-Ping, SUN Li-Hui, ZHANG Nan. CHARACTERISTICS OF RIPARIAN HERBACEOUS VEGETATION AND THE RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE WEST LIAOHE RIVER, CHINA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(6): 1266-1274. DOI: 10.7541/2015.166
Citation: KONG Wei-Jing, XIA Hui-Juan, ZHANG Yuan, HOU Li-Ping, SUN Li-Hui, ZHANG Nan. CHARACTERISTICS OF RIPARIAN HERBACEOUS VEGETATION AND THE RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE WEST LIAOHE RIVER, CHINA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(6): 1266-1274. DOI: 10.7541/2015.166

CHARACTERISTICS OF RIPARIAN HERBACEOUS VEGETATION AND THE RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE WEST LIAOHE RIVER, CHINA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return