Xu Ying-jiang, Ren Chuan-bo, Sun Yan, Xue Jing-lin, Tian Xiu-hui, Liu Hui-hui, Gong Xiang-hong. Tissue distribution and pharmacokinetics of diethylstilbestrol and its metabolite dienestrol in Cyprinus carpio[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(1): 217-221. DOI: 10.7541/2015.28
Citation: Xu Ying-jiang, Ren Chuan-bo, Sun Yan, Xue Jing-lin, Tian Xiu-hui, Liu Hui-hui, Gong Xiang-hong. Tissue distribution and pharmacokinetics of diethylstilbestrol and its metabolite dienestrol in Cyprinus carpio[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(1): 217-221. DOI: 10.7541/2015.28

Tissue distribution and pharmacokinetics of diethylstilbestrol and its metabolite dienestrol in Cyprinus carpio

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return