NIU Song-fang, LU Bo, LUO Jia, HE Li, NIU Jun-tao, CHEN Ting, LIU De-fu, SHI Xiao-tao. SWIMMING PERFORMANCE OF FAST ESCAPEMENT OF SILVER CARP[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(2): 394-398. DOI: 10.7541/2015.51
Citation: NIU Song-fang, LU Bo, LUO Jia, HE Li, NIU Jun-tao, CHEN Ting, LIU De-fu, SHI Xiao-tao. SWIMMING PERFORMANCE OF FAST ESCAPEMENT OF SILVER CARP[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(2): 394-398. DOI: 10.7541/2015.51

SWIMMING PERFORMANCE OF FAST ESCAPEMENT OF SILVER CARP

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return