ZHENG Wen-Juan, DU Yi-Chao, LIN Jie, JIANG Chen-Hua, DING Wo-Na, ZHU Shi-Hua. GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF TRICHIURUS LEPTURUS IN ZHOUSHAN BASED ON MITOCHONDRIAL DNA D-LOOP REGION PARTIAL SEQUENCES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(2): 408-413. DOI: 10.7541/2015.53
Citation: ZHENG Wen-Juan, DU Yi-Chao, LIN Jie, JIANG Chen-Hua, DING Wo-Na, ZHU Shi-Hua. GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF TRICHIURUS LEPTURUS IN ZHOUSHAN BASED ON MITOCHONDRIAL DNA D-LOOP REGION PARTIAL SEQUENCES[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(2): 408-413. DOI: 10.7541/2015.53

GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF TRICHIURUS LEPTURUS IN ZHOUSHAN BASED ON MITOCHONDRIAL DNA D-LOOP REGION PARTIAL SEQUENCES

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return